szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Kodeks etyki

Załącznik Nr 1

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW SZPITALA POWIATOWEGO

im. JANA MIKULICZA W BISKUPCU

 

Kodeks Etyki wyznacza zasady postępowania pracowników zatrudnionych Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Zasady etyki pracowników wynikają z ogólnych norm moralnych i dbania o godność zawodu. Naruszeniem godności jest każde postępowanie pracownika, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć w odbiorze opinii publicznej. Pracownik jest zobowiązany traktować pełnioną funkcję jako pracę na rzecz statutowych zadań Szpitala, a także  pacjentów i interesantów. Pracownik jest  zobowiązany do  przestrzegania  porządku prawnego, norm etycznych (w tym zawodowych) i moralnych oraz zasad współżycia społecznego i sumiennego wykonywania  powierzonych  zadań.

 

§ 1

 

1. Zasady i normy określone w Kodeksie Etyki mają służyć w szczególności :

 1. stałemu motywowaniu pracowników do prawidłowego i jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków pracowniczych,

 2. stałemu podnoszeniu kultury i jakości pracy świadczonej przez pracowników,

 3. budowaniu zaufania społecznego,

 4. dążenia do rzetelnego, sumiennego wykonywania zadań zawodowych oraz wyjaśniania wszystkich pojawiających się problemów,

 5. rozwijania wiedzy zawodowej, podnoszenia kwalifikacji,

 6. współpracy i korzystania z doświadczenia i wiedzy innych.

.

§ 2

 

 1. Pracownik Szpitala wykonuje swoją pracę mając przede wszystkim na względzie dobro pacjenta.

 2. Pracownik Szpitala wykonuje swoją pracę z poszanowaniem godności pacjenta oraz jest zobowiązany pogłębiać zaufanie pacjentów do Szpitala.

 3. Wykonując swoje obowiązki pracownik Szpitala współtworzy wizerunek Szpitala.

 4. Pracownik przedkłada dobro publiczne nad interes własny.

 5. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.

 6. Niedopuszczalne jest zwracanie się do kogokolwiek w formie niegrzecznej i bezosobowo.

 7. Nagannym jest używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

 

§ 3

 

Pracownik wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób optymalny posiadaną wiedzę i umiejętności a w szczególności:

 1. respektowanie praw pacjenta

 2. przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących obyczajów i norm moralnych,

 3. wypowiadanie się w sposób jasny i zrozumiały,

 4. zgłaszanie przełożonemu wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem, a także akty niegospodarności oraz korupcji,

 5. załatwiania powierzonych do realizacji zadań bez zbędnej zwłoki,

 6. informowania klienta/ pacjenta o możliwości odwołania się od decyzji,

 7. zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, pacjentami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami, stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia,

 8. niedyskryminowania interesantów lub pacjentów ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulturę, język, religię, orientację, postawę, reputację bądź pozycję społeczną,

 9. powstrzymywania się od niewłaściwych reakcji na krytykę postępowania ze strony interesantów lub pacjentów i zgłaszanie takich przypadków bezpośredniemu przełożonemu,

 10. wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;

 11. powierzone zasoby i informacje zachowywać w tajemnicy i wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.

 

§ 4

 

 1. Pracownik nie przekazuje na zewnątrz informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy bez odpowiedniego upoważnienia. Zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ( z wyjątkiem odrębnych przepisów).

 2. Pracownikowi nie wolno wynosić ani udostępniać na zewnątrz wszelkich dokumentów, dokumentacji, formularzy oraz opracowanych instrukcji lub procedur Systemu Zarządzania Jakością.

 3. Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a przełożonym powinien być oparty na zaufaniu.

 

§ 5

 

 1. Pracownik zobowiązuje się w okresie w jakim pozostaje pracownikiem Szpitala do powstrzymania się od wszelkich czynności naruszających dobre imię Szpitala, a przede wszystkim od działań powodujących lub mogących spowodować szkodę dla Szpitala oraz do wykazywania powściągliwości i rozwagi w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy Szpitala oraz jego pracowników.

 2. Dbając o dobre imię Szpitala Pracownik jest zobowiązany do unikania zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne, w tym zakaz przywłaszczania sobie cudzego mienia.

 3. Pracownik jest zobowiązany chronić majątek Szpitala przed zniszczeniem lub marnotrawstwem oraz racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodarować mieniem zapewniając ich jak najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie.

 4. Pracownik nie może w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną w Szpitalu funkcją oczekiwać, ani przyjmować od pacjenta lub interesanta nielegalnych korzyści majątkowych lub osobistych (ani obietnic takich korzyści) w zamian za takie zachowanie pracownika, które prowadziłoby do podjęcia działań niezgodnych z prawem lub miałoby na celu obejście prawa.

 5. W ramach przejrzystości postępowania pracownik powinien powstrzymać się od promowania w Szpitalu jakichkolwiek grup interesów oraz wykluczać podejrzenie o związek między interesem publicznym a prywatnym poza granicami dopuszczalnymi przez prawo.

 6. Pracownik nie powinien łączyć (ani przenosić) spraw rodzinnych z pracą zawodową.

 

§ 6

 

1. Relacje pracownik- pacjent:

 1. Pracownik jest zobowiązany do troskliwej opieki nad pacjentami, udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

 2. Pracownik posiadający odpowiednie kompetencje jest zobowiązany do udzielenia pacjentowi ( za jego zgodą) rzetelnej i zrozumiałej informacji na temat procesu leczenia, dostosowanej do wiedzy, wieku, poziomu intelektualnego oraz stanu zdrowia pacjenta. Te same zasady pracownik odpowiednio stosuje do rodziny pacjenta lub innych osób sprawujących nad pacjentem opiekę, uwzględniając obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej.

2. Relacje pomiędzy pracownikami:

 1. Pracownicy posiadający większą wiedzę i doświadczenie powinni dzielić się tym z młodszymi pracownikami, udzielając im stosownych rad w sposób rzetelny i z poszanowaniem ich godności.

 2. Pracownicy zobowiązani są do nienaruszania godności innych pracowników w szczególności w obecności osób trzecich.

 3. Pracownicy powinni unikać wzajemnych konfliktów, a w razie ich zaistnienia załatwiać spory w sposób ugodowy, w razie konieczności wykorzystując mediację przełożonego. Pracownicy nie powinni przenosić swoich prywatnych konfliktów na stosunki panujące w Szpitalu.

3. Relacje przełożony – pracownik:

 1. Przełożony jest zobowiązany w sposób obiektywny, rzetelny, uczciwy, pozbawiony uprzedzeń, do oceny pracy swoich podwładnych.

 2. Przełożony nie może faworyzować w pracy jednych pracowników kosztem drugich ze względu na płeć, stan cywilny, kulturę, język, religię, orientację, postawę, reputację bądź pozycję społeczną lub swój interes prywatny.

 3. Przełożony powinien działać w kierunku zapobiegania konfliktom między pracownikami, budując atmosferę zaufania i szacunku.

 4. Przełożony udziela wsparcia pracownikowi w sytuacjach zagrożenia realizacji zadań.

4. Relacje pracownik - przełożony

 1. Pracownik ściśle współdziała ze swoim przełożonym w realizacji powierzonych mu zadań.

 2. Pracownik udziela przełożonemu wsparcia w sytuacjach zagrożenia realizacji zadań.

 

§ 7

 

 1. Postanowienia Kodeksu Etyki obowiązują wszystkich pracowników Szpitala bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę oraz zajmowane stanowisko.

 2. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem i jego przestrzegania.

 3. Zapoznanie pracownika z treścią niniejszego Kodeksu należy do obowiązków kierowników/ koordynatorów/ oraz pracownika Działu Kadr.

 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Kodeksu Etyki przechowywane są w aktach osobowych pracowników w Dziale Kadr.

 5. Pracownik za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

 6. W przypadku zaistnienia problemów natury moralnej i etycznej lub ochrony praw pacjentów można zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu ich do Zespołu Etycznego.

 

Biskupiec, dnia 09 kwietnia 2015 roku