szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor
 • Adres: Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec
 • E-mail: info@szpital-biskupiec.pl
 • Telefon: 89 715 62 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do szpitala prowadzą dwa wejścia:

 2. wejście główne od strony ulicy Armii Krajowej przy dużym parkingu

 3. wejście od strony Izby Przyjęć

 4. Parking przed szpitalem posiada 3 miejsca oznakowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w pobliżu wejścia głównego do szpitala. Wjazd/wejście na chodnik prowadzący do drzwi wejściowych jest możliwy w wyznaczonym miejscu – łagodny podjazd.

 5. Wejście od strony Izby Przyjęć odbywa się łagodnym podejściem/ podjazdem.

 6. Wejścia do Szpitala są bezprogowe, zadaszone, oznakowane i oświetlone.

 7. Przy drzwiach wejścia głównego na wysokości dostępnej osobie na wózku inwalidzkim znajduje się dzwonek przywołujący portiera w celu otwarcia drzwi.

 8. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze i komunikacja pionowa – windy – umożliwiają dojazd/ dojście do każdego pomieszczenia).

 9. Podłogi/ poręcze w różnych kolorach kontrastują ze sobą, co ułatwia poruszanie się osobom niedowidzącym.

 10. Oznakowane są tabliczkami informującymi dojścia do pomieszczeń, pracowni, wind, sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.

 11. Korytarze, klatki schodowe wyposażone są w poręcze.

 12. Rejestracja ogólna pełni dodatkowo funkcję informacyjną.

 13. Wyznaczono i oznakowano okienko w Rejestracji dla osób niepełnosprawnych wraz z pętlą indukcyjną.

 14. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny, dotykowy znajduje się na stronie internetowej szpitala w zakładce PLAN POMIESZCZEŃ, w e-kiosku oraz na tablicy informacyjnej w holu szpitala.

 15. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 16. Zapewniono wstęp do szpitala osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 17. Umożliwiono korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem.

 18. Umożliwiono korzystanie z usług tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

ul. Armii Krajowej 8,

11-300 Biskupiec
 

kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@szpital-biskupiec.pl

przesyłanie faksów na numer: 89 715 62-08

telefonicznie : sekretariat 89 715- 62- 07

 

Szpital zlokalizowany jest w jednym miejscu, w kompleksie budynków połączonych ze sobą. W/w lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 • podkreślenie linków

 • zatrzymanie animacji

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.