szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Wydawanie dokumentacji

Zarządzenie Nr 35 / 2024

Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

z dnia 03.06.2024 roku

w sprawie:

opłat za udostępnienie dokumentacji

 

 

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego
im. Jana Mikulicza w Biskupcu zarządzam, co następuje:

 

§1

Wysokość opłat za udostepnienie dokumentacji medycznej wynosi:

1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 16,29 zł,

2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,57 zł,

3.za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 3,25 zł.

 

§2

Opłaty, o której mowa w §1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych;

a ) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych;

b) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

 

§3

Cena za sporządzenie kserokopii jednej strony dokumentacji nie będącej dokumentacją medyczną wynosi 0,57 zł.

 

§4

Traci moc zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 21 / 2024 z dnia 18.03.2024r.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 03.06.2024r.

 

 

 Wprowadza się wzory druków:
1.    „wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” pobierz

(wnioski można przesyłać na adres e-mail statystykimed@szpital-biskupiec.pl)

 

2.    „upoważnienie” – druk stosowany w celu upoważnienia osoby nieuprawnionej do otrzymania dokumentacji medycznej  pobierz