szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Informacja dla osób niesłyszących, niedosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących, niedosłyszących (głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych)

 

Na podstawie  przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu informuje osoby uprawnione o dostępnych środkach wspierających komunikowanie w szczególności poprzez:

  • skorzystanie z usług tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego [PJM], systemu językowo-migowego [SJM], komunikowania się osób głuchoniewidomych [SKOGN]);

  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@szpital-biskupiec.pl

  • przesyłanie faksów na numer: 89 715 62-08

  • telefonicznie : sekretariat 89 715- 62- 07

  • listownie na adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec

  • skorzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem

Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzieleniu jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Osoba realizująca usługę tłumacza języka migowego lub przybrana jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

 

Zasady korzystania z usług tłumacza języka migowego:
 

Osoba  doświadczająca trudności w porozumiewaniu się  ma prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy związane z udzielaniem świadczenia zdrowotnego jak i administracyjne.

Zgodnie z art. 12 ust 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona (lub jej przedstawiciel ustawowy) lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, dokonuje zgłoszenia zamiaru skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Szpital oraz z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej 3 dni robocze przed terminem wizyty. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu.

Formularz zgłoszenia „Chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego” jest dostępny na stronie internetowej szpitala – zał. Nr 1 oraz w każdej komórce szpitala. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej, faxem, listownie na adres Szpitala lub dostarczyć osobiście.

Po przyjęciu zgłoszenia, Szpital zapewnia osobie uprawnionej usługę tłumacza w terminie przez nią wskazanym.

Sekretariat Dyrektora Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, potwierdzając możliwość realizacji usługi oraz termin i ustala sposób jej realizacji. Ponadto o ustaleniu realizacji usługi w danym  terminie (dzień, godzina), informuje właściwych ze względu na miejsce realizacji  usługi pracowników  Szpitala (izby przyjęć, oddziału, Rejestracji dla poradni itp.) zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 106/2020

Osoba korzystająca z pomocy tłumacza jest przyjmowana wraz z tłumaczem w ustalonym terminie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w ustalonym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin realizacji usługi.

 

Biskupiec dn. 11.12.2020r

 

Dyrektor Szpitala

 

 

Zgłoszenie pomocy tłumacza

pobierz