szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Skargi i wnioski

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Każdy Pacjent ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu mając na celu dobro pacjenta oraz ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, informuje o możliwości składania skarg i wniosków.  Przedmiotem skargi może być w szczególności naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, nieetyczne zachowania, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy zwłaszcza w aspekcie udzielania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania nadużyciom.
Skargi lub wnioski składane w imieniu własnym lub przez inną uprawnioną osobę powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego. 
Skargi i wnioski nieposiadające powyższych danych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez Szpital Powiatowy w Biskupcu:
    1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
    • pisemnie (osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub drogą pocztową na adres: ul. Armii Krajowej 8,  11-300 Biskupiec),
    • za pomocą faksu (nr 89 715 62 08),
    • poczty elektronicznej (e-mail:info@szpital-biskupiec.pl),
    • bezpośrednio do komórek organizacyjnych, Rejestracji Poradni Specjalistycznych (wpis w księgi skarg i wniosków)
    • ustnie
    2. Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:
    • Dyrektor Szpitala w każdą środę w godz. 13:00- 14:00
    • Osoba wyznaczona przez Dyrektora Szpitala w szczególności Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta (w dni robocze w godz. 08:00 – 14:00) tel. 89 715 62 88
    • kierownicy komórek organizacyjnych

    3. Rozpoznanie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji na podstawie materiałów i wyjaśnień oraz przygotowanie odpowiedzi.

    4. Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbednej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku lub skargi.

W sprawie skarg i wniosków można odwołać się również do innych instytucji:
a)  Wydziału Spraw Świadczeniobiorców przy Warmińsko - Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ ul. Żołnierska16 pok.1B, 10-561 Olsztyn, poczta elektroniczna:kancelaria@nfz-olsztyn.pl
b)  Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, infolinia: 800 190 590; adres email: sekretariat.skargi@nfz.gov.pl
c)  Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800-190-590, email: kancelaria@rpp.gov.pl
d) Rzecznika Praw Obywatelskich-  infolinia: 800 676  676,email:biurorzecznika@brpo.gov.pl
e)  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C, 10–561 Olsztyn – Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
f)  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur - Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych: 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K 
g)  Komisji w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olszynie:  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych e-mail:info@uw.olsztyn.pl