szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Szpital Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec 
  2. Osobą kontaktową jest Marcin Smolnik - Inspektor Ochrony Danych (IOD). We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się na adres: iod@szpital-biskupiec.pl lub 89 715 62 44 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych,  na podstawie art.9 ust. 2 lit. h RODO.
  4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcą Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Odmowa podania przez Panią/Pana danych  będzie skutkować odmową udzielania świadczenia zdrowotnego.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.
  9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.