szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Obowiązki pacjenta

OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1. Obowiązkiem pacjenta jest przede wszystkim:
 1. stosowanie się do wewnętrznego harmonogramu funkcjonowania oddziału,
 2. przestrzeganie zaleceń, współuczestniczenie w procesie diagnostyczno- terapeutycznym,
 3. przebywanie w sali chorych lub na terenie oddziału w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie wykonywania zabiegów,
 4. odnoszenie się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,
 5. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°°,
 6. dbanie, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,
 7. stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu p. poż.
 8. korzystanie z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu oddziału - zakaz używania grzałek i innych urządzeń grzewczych,
 9. zakaz przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, zakaz palenia tytoniu, uprawiania gier hazardowych,
 10. szanowanie mienia Szpitala a szczególnie zakaz dotykania, przełączania ustawień aparatury medycznej oraz innych urządzeń,
 11. zakaz przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych bez obecności personelu,
 12. ograniczyć posługiwanie się telefonem komórkowym przy aparaturze medycznej,
 13. obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania w pomieszczeniach szpitala bez wiedzy personelu
 1. Pacjent wyrażający zgodę na leczenie w Szpitalu powinien:
 1. poddać się badaniu przez lekarza tego oddziału, na który jest kierowany,
 2. posiadać dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), karty informacyjne z poprzednich pobytów, aktualne wyniki badań, wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
 1. Pacjent po przyjęciu do oddziału szpitalnego może oddać do szatni dla pacjentów za pokwitowaniem ubranie i obuwie. Zezwala się na posiadanie rzeczy osobistych jak: piżama, poduszka, kapcie, ręczniki, bielizna osobista, kosmetyki, środki pielęgnacyjne i higieniczne, ulubiony przedmiot (np. zabawkę w przypadku hospitalizacji dziecka).
 2. Pacjent może złożyć do depozytu szpitalnego przedmioty wartościowe oraz pieniądze. Za przedmioty i pieniądze nieprzekazane do depozytu Szpital nie odpowiada.
 3. Pacjent powinien podpisać świadomą zgodę na leczenie szpitalne po uzyskaniu informacji lub odmówić wyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, zabieg operacyjny, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych.
 4. Po przyjęciu do oddziału lekarz opracowuje indywidualny plan opieki nad pacjentem. Pacjent przestrzega zleconego postępowania leczniczego, diagnostycznego lub rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia.
 5. Z chwilą przyjęcia do oddziału pacjent powinien przedstawić lekarzowi Wykaz aktualnie przyjmowanych leków oraz pokazać jakie leki posiada ze sobą. Wszystkie leki własne pacjenta powinny być przekazane do dyżurki pielęgniarskiej. Niedopuszczalne jest, aby pacjent zażywał leki samodzielnie bez wiedzy lekarza/pielęgniarki.
 6. Ciężko chorych pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie przyjmować posiłków karmi personel medyczny Szpitala (pielęgniarka, położna, opiekun medyczny) lub opiekun/osoba bliska po uzgodnieniu z personelem.
 7. Czynności pielęgnacyjne i toaletę przy obłożnie chorych wykonuje personel medyczny Szpitala (pielęgniarka, położna, opiekun medyczny) lub opiekun/osoba bliska po uzgodnieniu z personelem.
 8. Każdy pacjent powinien w miarę swoich możliwości przestrzegać zasad higieny osobistej oraz posiadać niezbędne przybory toaletowe np. ręcznik, szampon, maszynka do golenia, mydło, balsam do ciała oraz bieliznę osobistą.
 9. Pacjent przyjęty do Szpitala nie może samowolnie, bez powiadomienia i uzyskania zgody lekarza lub personelu, opuszczać terenu Szpitala.
 10. Wszystkie wyjścia pacjentów poza oddział nie związane z udzielaniem świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych wymagają zgody lekarza/ personelu medycznego .
 11. Brak zgody lekarza/ personelu medycznego na wyjście pacjenta poza oddział jest równoznaczne z samowolnym opuszczeniem oddziału, za które Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Chorzy przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:
 1. opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki/położnej oddziału)
 2. kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin,
 3. porady psychologa, wsparcia Zespołu Etycznego
 4. własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop (korzystanie jest bezpłatne),
 5. biblioteki,
 6. bufetu gastronomicznego
 7. zakładu fryzjerskiego
 1. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Szpitala zawarte są na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w każdym Oddziale.
 2. Wypis pacjenta ze Szpitala następuje:
 1. gdy stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,
 2. na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia.
 1. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie składa pisemne „Oświadczenie o opuszczeniu oddziału szpitalnego na własne żądanie”.
 2. Pacjent, który nie przestrzega obowiązków bądź narusza w sposób rażący organizację i funkcjonowanie oddziału, może zostać wypisany ze szpitala lub mogą wobec niego być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.

 

Dyrektor Szpitala: Marta Maciejewska

Biskupiec, dnia 21.08.2023r

Załącznik Nr 4 do instrukcji „Zasady informowania pacjenta o jego prawach i obowiązkach”