szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Regulamin odwiedzin

 

REGULAMIN ODWIEDZIN

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

 

 1. Szpital umożliwia codzienne odwiedzanie chorych w celu ułatwienia im adaptacji w środowisku szpitalnym, utrzymania kontaktów rodzinnych, społecznych i zawodowych.

 2. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się w sposób nie zaburzający pracy oddziału.

 3. Ze względów organizacyjnych (obchody, badania pacjentów, zabiegi) lub porządkowych koordynator oddziału może wskazać zalecane godziny odwiedzin. Informacja o zalecanych godzinach odwiedzin znajduje się w każdym oddziale w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej szpitala.

 4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 5. Ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w salach chorych i ich prawo do poszanowania intymności, prywatności, wypoczynku, ciszy i spokoju odwiedziny mogą być ograniczone odnośnie liczby osób.

 6. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać pacjentów chodzących za wiedzą i zgodą lekarza / pielęgniarki poza salą chorych – w hollu, kawiarni.

 7. Osoby odwiedzające z małymi dziećmi powinny unikać ich biegania po oddziale, krzyku, hałasu.

 8. W oddziałach dziecięcych rodzice/opiekunowie każdorazowo zgłaszają odwiedziny pielęgniarce dyżurnej. Za jej zgodą mogą wyjść z dzieckiem poza oddział.

 9. Osoby odwiedzające/ rodzice mogą przebywać tylko w sali pacjenta odwiedzanego / swojego dziecka.

 10. Każdy pacjent hospitalizowany w szpitalu niezależnie od wieku czy rodzaju schorzenia ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Może ją sprawować przedstawiciel ustawowy, osoba bliska lub inna wskazana przez chorego.

 11. Nie mogą odwiedzać chorych osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

 2. wykazujące objawy infekcji wirusowej,

 3. dotknięte chorobą zakaźną

 4. z widocznymi zmianami skórnymi.

 5. nieprzestrzegające zasad higieny w szpitalu

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 1. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,

 2. poszanowania mienia Szpitala,

 3. odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych,

 4. nie zakłócania spokoju (głośne rozmowy, muzyka, kłótnie) innym chorym

 5. nie przeszkadzania oraz zakłócania pracy personelu,

 6. zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,

 7. pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,

 8. dokładnego oczyszczenia obuwia,

 9. włożenia odzieży ochronnej, jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,

 10. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00.

 1. W Szpitalu nie należy:

 1. odwiedzać chorych w trakcie obchodów lekarskich, w trakcie wykonywania zabiegów lub innych czynności leczniczo – pielęgnacyjnych,

 2. przynosić i podawać chorym leków bez zgody i wiedzy pielęgniarki/lekarza,

 3. przynosić i podawać chorym napoje i artykuły spożywcze bez zgody i wiedzy personelu medycznego,

 4. siadać na łóżkach pacjentów,

 5. dopuszczać do zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

 1. W szpitalu obowiązuje zakaz:

 1. przynoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,

 2. uprawiania gier hazardowych,

 3. przywłaszczania sobie cudzego mienia,

 4. przebywania w innych salach niż u pacjenta odwiedzanego, pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,

 5. manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,

 6. posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,

 7. nagrywania i wykonywania zdjęć innym pacjentom, pracownikom oraz w pomieszczeniach szpitalnych,

 8. wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala.

 1. W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych istnieje możliwość odwiedzin za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurnego (w tym ilość odwiedzających). Obwiązuje reżim sanitarno - epidemiologiczny.

 2. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych odwiedziny mogą być czasowo wstrzymane w szpitalu lub w danym oddziale przez koordynatora lub Dyrektora Szpitala. Stosowne ogłoszenie będzie wówczas wywieszone przy wejściu do szpitala/oddziału oraz na stronie internetowej szpitala.

 3. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom odwiedzającym, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub zaleceń personelu medycznego. Osoby te mogą zostać wydalone z oddziału również przez pracowników ochrony. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.

 

 

Dyrektor Szpitala

 

 

Biskupiec, dnia 05.03.2020r