szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CHMIELOWIEC 
ul. Młynarska 46, 
01 - 171 Warszawa 

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl 
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50

fax.: (22) 532 - 82 - 30
Przyjęcia interesantów w Biurze
poniedziałek w godzinach od 900 do 1800

 

wtorek- piątek w godzinach od 900 do 1500

Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 -190 - 590

poniedziałek - piątek w godz. 8002000

Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków

ul. Żołnierska 16 pokój 1 B
10-561 Olsztyn
tel. 89 539 97 93, 89 678 74 14, infolinia 194 88
fax. 89 533 91 74
adres e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl

Godziny pracy:

poniedziałek 800 – 1800
wtorek - piątek 800 – 1600

 

 

 

PRAWA PACJENTA – fragmenty Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

( opr. na podst. Dz.U.2017 poz. 1318 )

 

Art. 6. 1 Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

Art. 9. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Art. 11. 1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.

Art. 12a. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Art. 13. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Art. 16. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia.

Art.17 Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Art. 18. 1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

Art. 20. 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Ust 2 Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

Art. 20a. 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

Art. 21.1. 1. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia.

Art. 31. 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Art. 33. 1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Art. 36. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Art. 39. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Dn.01.12.17r.