BIP

E-poradnik

Wyślij pytanie

Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach, w sposób nie zaburzający pracy oddziału. Ważne jest aby odwiedziny pacjentów nie naruszał praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu porządkowego dotyczącego praw i obowiązków pacjentów przebywających w Szpitalu.

Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny. 

W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych obowiązuje zakaz odwiedzin. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurnego. Obowiązuje odzież ochronna.

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora/koordynatora lub Dyrektora.

Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub wskazówek personelu medycznego, mogą zostać wydalone z oddziału przez pracowników ochrony oraz pozbawione możliwości odwiedzin pacjentów.

Szegółowa informacja na temat odwiedzin znajduje się w zakładce na stronie szpitala INFORMACJE -> dla odwiedzających -> regulamin odwiedzin

Pacjent zgłaszający się na leczenie do Szpitala winien:
1. Posiadać ważne dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty) dowód ubezpieczenia (legitymacja, odcinek renty/emerytury) skierowanie do szpitala wraz z aktualnymi wynikami badań karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji
3. Można również posiadać swoje: piżamę, ręczniki, kapcie, bieliznę osobistą, kosmetyki, środki higieny osobistej, ulubiony przedmiot (np. zabawkę - w przypadku hospitalizacji dziecka)

Pani Bożeno nasz Szpital w swojej strukturze nie posiada dziecięcej poradni ortopedycznej. Posiadamy poradnię chirurgii dziecięcej, w której przyjmowane są dzieci ze skierowaniami od lekarza rodzinnego. Do poradni można zarejestrować się  od poniedziałku do piątku.

Panie Krystianie jeżeli zgłosi się Pan ze skierowaniem do Poradni Endoskopii zostanie Pan wpisany na listę pacjentów oczekujących na to badanie. Badanie jest całkowicie bezpłatne.

Jeżeli zdecyduję się Pani rodzić w naszym szpitalu to oczywiście istnieje taka możliwość. Powinna Pani posiadać:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
 • dowód ubezpieczenia (legitymacja, odcinek renty/emerytury)
 • skierowanie do szpitala wraz z aktualnymi wynikami badań
 • karta ciąży

Można również posiadać swoje:

 • piżamę,
 • ręczniki,
 • kapcie,
 • bieliznę osobistą,
 • kosmetyki, środki higieny osobistej,
Natomiast dla dziecka proszę zabrać do szpitala: ubranka, pampersy oraz środki pielęgnacyje: chusteczki i oliwkę

Pani Jolanto, Pan doktor Michalski przyjmuje w naszej poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej w każdą środę od godziny 8.00 do godziny 15.00 i zachęcamy  Panią do wizyty w naszej poradni. Proszę pamiętać tylko o skierowaniu od lekarza rodzinnego. Natomiast jeżeli chce Pani się umówić mimo wszystko na wizytę prywatną to proszę zadzwonić w godzinach pracy Pana doktora w poradni na numer 089 715 63 43.

W naszym szpitalu wykonywane są zabiegi z zakresu:
•    artroskopii diagnostycznych stawów kolanowych i barkowych,
•    artroskopowych rekonstrukcji więzadłowych w obrębie stawów kolanowych,


W naszym szpitalu pacjent ma do wyboru kilkanaście diet, natomiast należy pamiętać, ze dieta jest ustalana w trakcie wywiadu lekarskiego i musi uwzględniać  jednostką chorobową z jaką zgłosił się pacjent, stan ogólny pacjenta,  a także zapotrzebowanie kaloryczne. Wracając do Pani pytania, w szpitalu jest dieta ubogokaloryczna, która na zlecenie lekarza może zawierać 1000 kalorii.

Przyjmując się na oddział powinna mieć Pani własną piżamę, bądź koszulę nocną,  natomiast na sam zabieg operacyjny będzie Pani przewożona na blok operacyjny w koszuli szpitalnej.

Zgodnie z treścią ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. szpital nie może odmówić Pani udzielenia świadczenia zdrowotnego jeżeli potrzebuje Pani natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Natomiast jeżeli zgłosi się Pani do szpitala i nie będzie Pani posiadała aktualnego ubezpieczenia, to musi się Pani liczyć z kosztami, którymi zostanie Pani obciążona po zakończeniu leczenia szpitalnego. Będą to koszty związane z opłatami za pobyt szpitalny i wykonane procedury. W przypadku kiedy nie będzie Pani stać na pokrycie kosztów leczenia może się Pani zwrócić  z fakturą i pisemnym wnioskiem do dyrektora szpitala o zwolnienie, obniżenie lub rozłożenie na raty opłaty za leczenie. 

W piśmie można wskazać na okoliczności uzasadniające częściowe zwolnienie  z kosztów leczenia albo rozłożenie kwoty na raty (np. trudną sytuację rodzinną, materialną). Można także zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Praw Pacjenta działającego przy Narodowym Funduszu Zdrowia z prośbą o pomoc. Dane teleadresowe rzecznika  znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl w zakładce prawa pacjenta.  

Może Pani uzyskać prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wymaga to tylko podjęcia pewnych działań. Otóż  chwili gdy trafi Pani do szpitala, musi się Pani (może również zrobić to osoba bliska) jak najszybciej skontaktować  z wójtem, burmistrzem, prezydentem gminy właściwej ze względu na miejsce Pani zamieszkania  w tej sprawie  lub zwrócić się do miejscowego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (np. do Rzecznika Praw Pacjenta). 
Można także porozmawiać z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bowiem wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Okres oczekiwania na protezę kolana to okres ok. dwóch lat od chwili wpisania się na listę pacjentów oczekujących na zabieg.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i rodzajów jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm) wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji( tj nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis tej osoby). Pacjent, który w swojej dokumentacji medycznej stwierdził błąd powinien zażądać aby placówka dokonała korekty tej nieprawidłowości, zgodnie z przywołanym aktem prawnym.

Odnosząc się do opisanego problemu wyjaśniam, że ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodzica przysługuje dziecku do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat. Zatem zakończenie nauki przez dziecko powoduje utratę prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającego ze zgłoszenia rodzica, nawet jeżeli nastąpi to przed ukończeniem 26 roku życia. Ponadto, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:
1) ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów,
2) wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.
Jeżeli po zakończeniu nauki i upływie ww. okresu (w zależności od rodzaju szkoły, jaką Pan ukończył) nie uzyskał Pan prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, to leczenie będzie odbywało się poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych i będzie za odpłatnością. 

W przypadku nagłego zachorowania jedynie świadczenia Zespołów Ratownictwa Medycznego (czynności ratunkowe) są bezpłatne dla pacjenta, niezależnie od jego statusu. Natomiast koszty pozostałych ponosi pacjent. 

Wyjaśniam również, że osoba która nie ma prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych może je uzyskać poprzez np. :
- rejestrację w Urzędzie Pracy,
- decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
- zawarcie dobrowolnej umowy z NFZ.
Umowa zlecenia również uprawnia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, jeśli są odprowadzane od niej składki.

Zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.
Natomiast ust. 6 w/w przepisu stanowi, że: „Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).”
Osoba bliska w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to: małżonka, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm.), Świadczeniobiorca (czyli pacjent) ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Może więc Pani rodzić w dowolnym szpitalu, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa na podstawie kontaktu z NFZ . Nie ma konieczności wcześniejszego deklarowania chęci rodzenia w danym Szpitalu. 

Proszę jednak pamiętać, że świadczeniobiorca ma prawo do wyboru szpitala, ale nie oznacza to, że ma prawo do bezpłatnego przewozu środkami transportu sanitarnego (przewozu karetkami systemu ratownictwa medyczneg) do dowolnie wybranej przez siebie placówki ochrony zdrowia.

Odpowiadając na ww. pytanie należy przywołać art. 34 w zw. z art. 35 ustawy  z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 419  z poźn. zm.),zgodnie z którym pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby bliskie sprawowanej podczas pobytu w szpitalu. Jednakże koszty tej opieki ponosi pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku dziecka). Reasumując, jeżeli podmiot udzielający świadczeń poniósł koszty związane z pobytem opiekuna (np. udostępnienie łóżka, wyżywienia, koszt mediów itp.), to placówka ma prawo do opłaty rekompensującej te koszty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52, poz. 419 z poźn. zm.), pacjent/jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do udostępniania dokumentacji medycznej czyli  :
1)  do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3)  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Natomiast akt wykonawczy do ww. ustawy tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i rodzajów jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) stwierdza, że dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjenta  przeznaczona jest na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. W jej skład wchodzą między innymi wyniki badań diagnostycznych, zleconych w ramach prowadzonej opieki medycznej. Z powyższego wynika, że oryginały dokumentacji medycznej , w tym przypadku wyników badań diagnostycznych , zleconych w poradni są częścią dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i pacjent ma prawo otrzymać na żądanie kopie/kserokopie wyników. 

Należy tez zauważyć, że jeżeli pacjent dostarczy do placówki posiadane przez siebie oryginały dokumentacji medycznej (np. z leczenia w innej jednostce), to  do tej dokumentacji dołącza się kopie tej dokumentacji , zaś oryginały zwraca choremu.

Jak najbardziej jest to zabieg refundowany przez NFZ

W czasie wizyty poprzedzającej zabieg operacyjny odbędzie się konsultacja chirurgiczna i anestezjologiczna, w trakcie której zostanie Pan poinformowany o metodzie zabiegu chirurgicznego, a także rodzaju znieczulenia jakie zostanie wykorzystane w trakcie zabiegu. Lekarz chirurg przedstawi Panu również postępowanie pooperacyjne.

Czas choroby i pobytu w każdym szpitalu jest nieodłącznie związany ze stresem i dlatego ważne jest, by ograniczać czas jego trwania do niezbędnego minimum. Wszyscy pacjenci zgłaszający się do szpitala na zabieg operacyjny bądź pobyt diagnostyczny, proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:
 • Chory powinien przybyć do szpitala punktualnie co do dnia i godziny, w terminie ustalonym w trakcie wizyty kwalifikacyjnej lub podanym przez pracownika recepcji szpitala.
 • Chorzy, którzy zostali poinformowani, że termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień, co termin przyjęcia, proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.
Należy zabrać ze sobą do szpitala:
 • skierowanie do szpitala,
 • dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala (dowód osobisty, ważna legitymacja ubezpieczeniowa, w przypadku emerytów i rencistów legitymacja emeryta, rencisty i ostatni odcinek emerytury/renty),
 • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy - NIP pracodawcy,
 • wszystkie posiadane wyniki badań, zdjęcia RTG itp., karty wypisowe i inne dokumenty medyczne,
 • chorujący na inne schorzenia proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich stosowanych leków w oryginalnych opakowaniach,
 • oczywiście konieczne jest zabranie ze sobą do szpitala: osobistych przyborów toaletowych, kapci, pidżamy (u Pań – polecamy jako wygodniejsze pidżamy dwuczęściowe), szlafroka i ręcznika.

Do poradni Chirurgii Dziecięcej może się Pani zarejestrować osobiście w dniu przyjęcia. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
Pani Izabelo istnieje możliwość zmiany gipsu z tradycyjnego na lekki ale jest to związane z kosztami, które pokrywają rodzice. Sama zmiana jest bezpłatna, natomiast za gips trzeba będzie zapłacić.

Jeżeli zdecyduję się Pani rodzić w naszym szpitalu to oczywiście istnieje taka możliwość. Powinna Pani posiadać:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
 • dowód ubezpieczenia (legitymacja, odcinek renty/emerytury)
 • skierowanie do szpitala wraz z aktualnymi wynikami badań
 • karta ciąży

Można również posiadać swoje:

 • piżamę,
 • ręczniki,
 • kapcie,
 • bieliznę osobistą,
 • kosmetyki, środki higieny osobistej,
Natomiast dla dziecka proszę zabrać do szpitala: ubranka, pampersy oraz środki pielęgnacynje: chusteczki i oliwkę
Pani Kasi, aby ustalić termin planowanego cięcia cesarskiego należy skontaktować się z lekarzem oddziału ginekologiczno - położniczego dzwoniąc pod numer 089/715 62 31

Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom z wysokim poziomem ryzyka lub powikłanym przebiegiem leczenia po:

 1. ostrych zespołach wieńcowych (stany wczesne) - do 4 tygodni (w przypadku powikłań do 6 tygodni po zdarzeniu);
 2. zabiegach kardiochirurgicznych – do 6 tygodni (w przypadku powikłań do 8 tygodni od zabiegu);
 3. innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej warunkach stacjonarnych - do 4 tygodni (w przypadku powikłań do 6 tygodni po zdarzeniu lub po zaostrzeniu niewydolności serca)

W Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej odbywa się II etap rehabilitacji.
Program obejmuje:

 • rehabilitację fizyczną
 • rehabilitację psychiczną
 • edukację zdrowia
Pani Magdaleno jest nam niezmiernie miło czytając takie słowa. Najbliższy wolny  termin przypada w październiku 2017. Po otrzymaniu przez Panią skierowania od lekarza powinna się Pani skontaktować z personelem lekarskim pracującym w  oddziale Chirurgii Ogólnej i ustalić termin planowanego zabiegu operacyjnego. Termin można ustalić osobiście w pokoju lekarskim bądź też telefonicznie, dzwoniąc pod numer 089 715 62 55.
Godziny wypisów pacjentów z oddziałów szpitalnych są różne i są podyktowane specyfiką pracy oddziału i stanem zdrowotnym samego pacjenta. Pacjent o zakończeniu leczenia jest informowany przez lekarza prowadzącego i otrzymuje kartę informacyjną, która jest dokumentem potwierdzającym leczenie szpitalne. 

Pani Aniu, na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego obowiązuje kolejka oczekujących, która jest aktualizowana na stronie internetowej Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Na dzień dzisiejszy wolny termin zabiegu w trybie pilnym to dzień 12.04.2018r  i w trybie planowym: 20.09.2020r. 
Panie Adamie to wszystko o co Pan pyta zależy od tego jakie będą wyniki konsultacji lekarskiej. Powinien się Pan zgłosić do poradni i lekarz po zapoznaniu się z Pana dokumentacją medyczną i zbadaniu Pana zdecyduje o kolejności działań. 

W naszym szpitalu w oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej wykonywane są następujące zabiegi i procedury:

•    endoprotezoplastyki całkowite cementowe i bezcementowe stawów kolanowych,
•    osteotomii korekcyjnych,
•    artroskopii diagnostycznych stawów kolanowych i barkowych,
•    artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe w obrębie stawów kolanowych,

  endoprotezoplastyki całkowite bezcementowe, cementowe i przynasadowe stawów biodrowych,

•    artroskopowe rekonstrukcje stożka rotatorów, niestabilność stawu ramiennego, uwolnienie przestrzeni podbarkowej,

•    zabiegi rekonstrukcyjne  ręki,

•    nowoczesne metody leczenia operacyjnego palucha koślawego,

•    nowoczesne metody leczenia zespoleń złamań kości pozwalające na leczenie bez unieruchomienia w gipsie

Niestety nie wykonujemy innych zabiegów i procedur.

Pani Halino, Pani pytanie jest zbyt ogólne i w trosce o Pani zdrowie i bezpieczeństwo doradzamy kontakt z lekarzem specjalistą.
Na dzień 17.07.2017r. pierwszy wolny termin jest na 27.02.2018r.
Pani Joanno,badanie usg brzucha można wykonać prywatnie i ze skierowaniem lekarskim. Okres oczekiwania jest taki sam. Koszt badania jest zgodny z obowiązującym cennikiem.