szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Wydawanie dokumentacji

 

Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Nr  42/2011
z dnia 25.05.2011 r

w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej
oraz ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
 
Działając na podstawie art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) zarządzam, co następuje:

   
§ 1

1.    Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta - osobie upoważnionej przez niego za życia;
2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
7) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
8) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
9) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
10) innym, niż wymienione wyżej podmiotom, jeżeli zezwala na to przepis prawa.

§ 2

 
1.    Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
2.    Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu lub osoby przez niego uprawnionej.
3.    Szpital  udostępnia dokumentację medyczną niezwłocznie – bez zbędnej zwłoki,  jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o jej udostępnienie.
4.    Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.  
5.    Dokumentacja medyczna wydawana jest osobom które ukończyły 13 lat.
6.    Osoba składająca wniosek i odbierająca dokumentacje musi przedstawić dokument potwierdzający tożsamość

§ 3

1.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w jednostkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu;
2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
2.    W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w Szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.  

§ 4

1.    Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 pobierana jest opłata w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ. U. Z 2009r  poz. 52, Nr 417)
2.    Podmioty uprawnione, o których mowa w § 1, mogą dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.
3.    W przypadku przesłania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym, pobierana jest opłata pocztowo-kancelaryjna w wysokości kosztów opłacenia „przesyłki pobraniowej” – zgodnie z cennikiem poczty.
4.    Opłaty wnosi się do Kasy Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu albo na konto Szpitala na rachunek nr: 24 1020 3639 0000 8802 0066 3633.
5.    Kierownik  Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania opłat o których mowa wyżej.

§ 5

 Wprowadza się wzory druków:
1.    „wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” pobierz
2.    „upoważnienie” – druk stosowany w celu upoważnienia osoby nieuprawnionej do otrzymania dokumentacji medycznej
 pobierz

§ 6

Realizację niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej.

 

§ 8

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu nr 14/2011 z dnia 04.03.2011r w sprawie opłat za kserokopię dokumentacji.

      
§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.