szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz koordynowanie tym oddziałem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: ginekologii i położnictwa

  • w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

oraz koordynowanie tym oddziałem

Oferty należy składać do dnia 20.04.2020r. do godz. 9:0000 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok nr 1150.

Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: info@szpital-biskupiec.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Telefon kontaktowy: 089/715 62 91 Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych

Sekretariat 089/715 62 07

 

 

Biskupiec, dnia 19.03.2020r.