BIP

Zasady przebywania osoby towarzyszącej na sali porodowej
Zasady przebywania w sali porodowej osoby towarzyszącej

 1. Decyzja osoby bliskiej o uczestniczeniu przy porodzie powinna być przemyślana i odpowiedzialna, polegająca na wspieraniu fizycznym i psychicznym kobiety rodzącej.

 2. Pacjentce rodzącej może towarzyszyć przy porodzie tylko jedna osoba.

 3. Osoba towarzysząca zobowiązana jest przestrzegać następujących zasad:

 1. Przed wejściem na salę porodową należy:

 1. okrycie wierzchnie pozostawić w szatni lub w oddziale w miejscu wskazanym przez personel (dokumenty, pieniądze mieć przy sobie)

 2. umyć i zdezynfekować ręce,

 3. założyć fartuch oraz obuwie ochronne.

 1. Zachować ciszę a zwłaszcza w godz. 22:00 – 06:00 oraz w tych godzinach przebywać przy pacjentce rodzącej.

 2. Nie chodzić bez potrzeby po oddziale Położniczo-Ginekologicznym a w szczególności w porze nocnej.

 3. Powinna wspomagać rodzącą (podać coś do picia, pomagać w gimnastyce oddechowej i relaksacyjnej), nie panikować i nie stresować kobiety rodzącej.

 4. Należy odnosić się z szacunkiem do personelu, słuchać poleceń, nie zakłócać i nie dezorganizować jego pracy.

 5. W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przebywania pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

 6. Należy przestrzegać przepisów bhp i p/poż. obowiązujących w szpitalu.

 7. Nie można manipulować przy aparaturze medycznej.

 1. Należy ograniczyć do minimum posługiwanie się telefonem komórkowym na sali porodowej i oddziale położniczym w tym nagrywania i wykonywania zdjęć. Dopuszcza się wykonanie zdjęć swojemu nowonarodzonemu dziecku za wiedzą i zgodą personelu.

 2. Przy nieprzestrzeganiu w/w zasad lub przy nieodpowiednim zachowaniu osoba towarzysząca będzie zmuszona opuścić salę porodową.Dn. 01.06.2017r Dyrektor Szpitala