BIP

Zamówienie publiczne

Wykonywanie usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego

Numer postępowania: Z30/02/18
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego
Opis:

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8. Nr postępowania: Z30/02/18.

2.       Zakres wykonywanych usług zawiera ‘Opis przedmiotu zamówienia’, a wykaz aparatury i sprzętu objętego zamówieniem jest wyszczególniony w ‘Formularzu cenowym’ stanowiącymi załączniki do niniejszego ‘Zaproszenia’.

3.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyodrębnione w ‘Formularzu cenowym’  Pakiety 1-39. W Pakiecie 40 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje Pakietu.

4.       Zamówienie musi być realizowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi producenta sprzętu, dokumentacją techniczno-ruchową, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876 z poźn. zm.) oraz przepisami prawa w zakresie BHP i P.poż.; jak również zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, wynikającymi z obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością.

5.       Usługi przeglądów i konserwacji będące przedmiotem zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do specyfiki aparatury i sprzętu objętego zamówieniem .

Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2018-02-23 14:04:31
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-23 14:08:53

Dokumenty

Pliki do pobrania

2018-02-23 14:08:53
2018-02-23 14:08:53
2018-02-23 14:08:53
2018-02-23 14:08:53
2018-02-23 14:08:53
2018-02-23 14:08:53
2018-02-28 11:54:19
2018-02-28 11:54:19
2018-02-28 14:16:10
2018-03-27 12:59:04