BIP

Zamówienie publiczne

Wykonywanie usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim

Numer postępowania: PN/01/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim
Opis:

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego/Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”.

CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV 79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów

2.      Inwestor zastępczy / Inspektor nadzoru będzie wykonywał czynności i realizował zobowiązania w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT wraz z instalacjami, połączonej z częściową zabudową wewnętrznego dziedzińca, zmianą sposobu zagospodarowania terenu, remontem wybranych pomieszczeń wewnętrznych oraz zakupem i montażem aparatury medycznej oraz wyposażenia, zgodnie z dokumentacją projektową.

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ/Umowy.

Link do pobrania Załączników do "Opisu przedmiotu zamówienia": http://szpital-biskupiec.pl/Zalaczniki_do_OPZ.zip


Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-01-30 13:44:19
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 14:42:39

Dokumenty

Ogłoszenia

SIWZ

  SIWZ
2018-01-30 13:53:12
2018-01-30 13:53:12
2018-01-30 13:53:12
2018-01-30 13:53:13
2018-01-30 13:53:13
2018-01-30 13:53:13
2018-01-30 13:53:13
2018-01-30 14:18:47
2018-01-30 14:22:48
2018-01-30 15:00:51

Zapytania

2018-02-09 12:08:18

Odwołania

Wynik