BIP

Zamówienie publiczne

Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji BO, CS i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu - Dokumentacja cz.1

Numer postępowania: PN/05/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji BO, CS i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu - Dokumentacja cz.1
Opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT wraz z instalacjami, połączonej z częściową zabudową wewnętrznego dziedzińca, zmianą sposobu zagospodarowania terenu, remontem wybranych pomieszczeń wewnętrznych oraz zakupem i montażem aparatury medycznej oraz wyposażenia, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg odpowiednich branż. Dokumentacja techniczna (wraz z przedmiarami robót) jest dostępna do samodzielnego pobrania pod adresem http://szpital-biskupiec.pl/Zalacznik_nr_10.rar.

2. Zamówienie obejmuje również dostawę wraz z montażem urządzeń i sprzętu medycznego ujętego w wykazie urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem.

3.  Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.


Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-05-14 14:36:39
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 14:00:44

Dokumenty

Odwołania

Wynik