BIP

Zamówienie publiczne

Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Numer postępowania: PN/10/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Opis:
1. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, zwanej dalej SIWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT wraz z instalacjami, połączonej z częściową zabudową wewnętrznego dziedzińca, zmianą sposobu zagospodarowania terenu, remontem wybranych pomieszczeń wewnętrznych oraz zakupem i montażem aparatury medycznej oraz wyposażenia, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg odpowiednich branż. Dokumentacja techniczna (wraz z przedmiarami robót) jest dostępna do samodzielnego pobrania pod adresem http://szpital-biskupiec.pl/Zalacznik_nr_10.rar
5. Zamówienie obejmuje również dostawę wraz z montażem urządzeń i sprzętu medycznego ujętego w wykazie urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem [wg załącznika nr 8 do SIWZ] spełniającego wymagania ujęte w kartach urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem [wg załącznika nr 8a do SIWZ].
6. Zamawiający udostępnia również wykaz urządzeń i sprzętu medycznego nie objętego zamówieniem [wg załącznika nr 9 do SIWZ], który ma charakter poglądowy i pomocniczy dla potrzeb prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-07-23 15:04:18
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 15:20:36

Dokumenty