BIP

Zamówienie publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (RPO)

Numer postępowania: Z30/07/17
Nazwa postępowania: Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (RPO)
Opis:

1.       Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności:

a)     współpraca przy przygotowaniu koncepcji merytorycznej projektu, obejmującej kosztorys inwestycji w zakresie niezbędnego sprzętu i oprogramowania (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych) dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu;

b)    przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan/ studium wykonalności oraz inne załączniki wymagane zgodnie z założeniami dokumentacji konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko- Mazurskiego 2014‑2020, działanie 3.2 E-zdrowie (zwanego dalej konkursem) na podstawie opracowanej wspólnie z Zamawiającym koncepcji merytorycznej projektu;

c)     przygotowanie ewentualnych uzupełnień dokumentów, na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej;

d)    przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy na realizację projektu w Instytucji Wdrażającej (z wyłączeniem dokumentacji technicznej, za której przygotowanie odpowiedzialny jest Zamawiający);

e)     wsparcie przy wyborze partnerów do projektu;

f)     osobiste stawiennictwo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – w uzasadnionych przypadkach w celu podpisania dokumentów.

CPV: 79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2017-05-24 13:39:01
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 13:42:28

Dokumenty

Pliki do pobrania

2017-05-24 13:42:28
2017-05-24 13:42:28
2017-05-24 13:42:28
2017-05-24 13:42:28
2017-05-24 13:42:28
2017-05-26 13:53:04
2017-05-29 10:20:17
2017-05-31 14:40:05