BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby laboratorium medycznego

Numer postępowania: PN/12/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników i materiałów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby laboratorium medycznego
Opis:

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby laboratorium medycznego (CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 38430000-8/PA02-0 Aparatura do wykrywania i analizy/Dzierżawa; 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne; 33192500-7 Probówki) dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem oraz szczegółowym wykazem asortymentowo-ilościowym zawartym w ‘Formularzu cenowym’:

a)      Pakiet 1: Immunochemia,

b)     Pakiet 2: Analityka (badanie moczu),

c)      Pakiet 3: Hodowla drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych,

d)     Pakiet 4: Oznaczanie Borrelia,

e)      Pakiet 5: Gotowe podłoża bakteriologiczne,

f)      Pakiet 6: Testy diagnostyczne i serologiczne,

g)      Pakiet 7: Krążki do antybiogramów,

h)     Pakiet 8: E-testy,

i)       Pakiet 9: Testy API,

j)       Pakiet 10: Hodowla bakterii beztlenowych,

k)     Pakiet 11: Odczynniki, barwniki i testy,

l)       Pakiet 12: Pozostałe odczynniki,

m)   Pakiet 13: Zamknięty system pobierania krwi,

n)     Pakiet 14: Zestaw do próżniowego pobrania gazometrii krwi tętniczej,

o)     Pakiet 15: Pobieranie krwi włośniczkowej (mikrometoda),

p)     Pakiet 16: Drobny sprzęt laboratoryjny,

q)     Pakiet 17: Kody kreskowe.

2.      Aparatura, odczynniki i materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015, poz. 876, ze zm.) oraz przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U. 2013, poz. 1127).

3.      Przedmiot zamówienia opisany w Pakietach 1 - 4 obejmuje dostawę odczynników i materiałów wraz dzierżawą aparatury niezbędnej do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej. Wymagania dotyczące dzierżawionej aparatury są opisane w ‘Arkuszach informacji technicznych’ stanowiących załączniki do SIWZ.

4.      Przedmiot zamówienia opisany w Pakietach 1 - 3 obejmuje min. dostawę materiałów zużywalnych i/lub kontroli w ilościach zapewniających wykonanie wymaganej ilości wyszczególnionych badań/oznaczeń. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w oparciu o rzetelnie oszacowanie tych ilości.

5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyodrębnione Pakiety, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w ‘Formularzu cenowym’.

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-09-28 13:40:45
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 13:19:00

Dokumenty

Wynik

2018-11-20 14:42:39
2018-12-05 14:00:02