BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa imiglucerazy

Numer postępowania: PN/14/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa imiglucerazy
Opis:

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa imiglucerazy (w ramach programu lekowego) do Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego. CPV 33610000-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jako równoważność Zamawiający rozumie sytuację, w której porównywalne leki zawierają taką samą ilość środka farmaceutycznego w takiej samej lub zasadniczo podobnej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom, i które przeznaczone są do podawania taką samą drogą. Oznacza to również równoważność terapeutyczną w zakresie zarówno skuteczności jak i bezpieczeństwa stosowania - przy podaniu leków w takiej samej dawce.

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-10-19 13:07:26
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 13:19:34

Dokumenty

Ogłoszenia

SIWZ

  SIWZ
2018-10-19 13:19:34
2018-10-19 13:19:34
2018-10-19 13:19:34
  JEDZ
2018-10-19 13:19:34
2018-10-19 13:19:34
2018-10-19 13:19:34
2018-10-19 13:19:34
2018-10-19 13:19:34

Zapytania

2018-10-31 10:42:09
2018-11-02 11:18:08

Odwołania

Wynik