BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa aparatury dla Pogotowia Ratunkowego

Numer postępowania: Z30/23/17
Nazwa postępowania: Dostawa aparatury dla Pogotowia Ratunkowego
Opis:

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury dla Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8. Nr postępowania Z30/23/17.

2.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyodrębnione poniżej całe pakiety:

§  Pakiet 1: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

§  Pakiet 2: Wideolaryngoskop przenośny – 2 szt.

3.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Arkusze Informacji Techniczno-Użytkowych, stanowiące załączniki do niniejszego Zaproszenia. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne, użytkowe, gwarancyjne i serwisowe należy traktować jako wymagania minimalne (graniczne). Brak podanych parametrów/wymagań lub zaproponowanie urządzeń lub sprzętu o parametrach gorszych spowoduje odrzucenie oferty.

4.       Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015, poz. 876, ze zm.) oraz przepisów wykonawczych. Aparatura i sprzęt medyczny stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, muszą stanowić kompletny zestaw gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia (poza materiałami eksploatacyjnymi).Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2017-11-27 13:58:55
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 14:03:16

Dokumenty

Pliki do pobrania

2017-11-27 14:03:16
2017-11-27 14:03:16
2017-11-27 14:03:16
2017-11-27 14:03:16
2017-12-06 14:32:55