BIP

Zamówienie publiczne

Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu - II etap

Numer postępowania: PN/09/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu - II etap
Opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, a w szczególności: dostawa sprzętu i oprogramowania, rozwiązania „chmury obliczeniowej”, modernizacja strony internetowej, modernizacja sieci, przygotowanie danych do importu z systemu Alteris, podłączenie pracowni tomografii pod obecny system, wdrożenie systemów wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, w podziale na Pakiety. 
CPV:72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30213000-5 Komputery osobiste 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
2. Zamówienie będzie zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu  informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu – II etap” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, Działanie 3.2: E-zdrowie. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.02.00-28-0019/17-00
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w 6 Pakietach:
a) Pakiet 1: Dostawa sprzętu i oprogramowania.
b) Pakiet 2: Dostawa rozwiązania „chmury obliczeniowej”, oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzeniem szkoleń pracowników i administratorów.
c) Pakiet 3: Modernizacja sieci komputerowej.
d) Pakiet 4: Dostawa i wdrożenie systemu archiwizacji długoterminowej. Podłączenie duplikatora w Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z zakupem niezbędnego oprogramowania. Podłączenie Pracowni TK do systemu PACS. Import danych DICOM z obecnego serwera Pracowni TK. 
e) Pakiet 5: Przygotowanie danych DICOM do eksportu z serwera PACS ALTERIS pracowni TK.
f) Pakiet 6: Modernizacja strony internetowej.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają ‘Opisy przedmiotu zamówienia’ dla poszczególnych Pakietów (Załączniki nr 1 6 do SIWZ) oraz ‘Warunki gwarancji w zakresie nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania’ (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-07-13 13:14:40
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-13 13:25:38

Dokumenty

Ogłoszenia

SIWZ

  SIWZ
2018-07-13 13:25:38
2018-07-13 13:25:39
2018-07-13 13:25:39
  JEDZ
2018-07-13 13:25:39
2018-07-13 13:25:39
2018-07-13 13:25:39
2018-07-13 13:25:39
2018-07-13 13:25:39

Zapytania

2018-07-19 13:24:00
2018-08-01 13:13:23

Odwołania

Wynik

2018-09-06 14:31:37