BIP

Wykaz świadczonych usług

WYKAZ  ŚWIADCZONYCH  USŁUG W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza  w Biskupcu


I. Oddziały szpitalne udzielają świadczeń medycznych w zakresie:


1.    Oddział Pediatrii i Alergologii   
•    diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego w oparciu o badania laboratoryjne,             
bakteriologiczne, cytologiczne, radiologiczne, testy alergiczne, badania czynnościowe układu
oddechowego (spirometria, do oskrzelowe próby prowokacyjne) i inne,
•    diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego w oparciu o badania laboratoryjne,  
bakteriologiczne, parazytologiczne, obrazowe (USG jamy brzusznej, gastroskopia, rekto- i kolonoskopia), testy alergiczne i inne,
•    diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowego w oparciu o badania laboratoryjne, bakteriologiczne, obrazowe (USG, cystouretrografia mikcyjna, urografia) i inne,
•    diagnostyka chorób serca i układu krążenia w oparciu o badania laboratoryjne, czynnościowe (EKG, 24-godzinne monitorowanie EKG oraz ciśnienia tętniczego) i obrazowe (ECHO- serca) i inne,
•    diagnostyka i leczenie różnorodnych zaburzeń metabolicznych spotykanych u dzieci i młodzieży,
•    diagnostyka i leczenie nawracających zmian skórnych w oparciu o badania laboratoryjne,  
bakteriologiczne, testy alergiczne „prick”, naskórne testy płatkowe, testy natywne i inne,
•    diagnostyka i leczenie różnorodnej manifestacji narządowej schorzeń typowych dla wieku dziecięcego i młodzieńczego,
•    leczenie wybranych schorzeń w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych,
•    promocja  karmienia naturalnego i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci  i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.


2.    Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wykonuje zabiegi operacyjne w zakresie:
•    endoprotezoplastyki całkowite bezcementowe, cementowe i przynasadowe stawów biodrowych,
•    endoprotezoplastyki całkowite cementowe i bezcementowe stawów kolanowych,
•    osteotomii korekcyjnych,
•    artroskopii diagnostycznych stawów kolanowych i barkowych,
•    artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe w obrębie stawów kolanowych,

•    artroskopowe rekonstrukcje stożka rotatorów, niestabilność stawu ramiennego, uwolnienie przestrzeni podbarkowej,

•    zabiegi rekonstrukcyjne  ręki,

•    nowoczesne metody leczenia operacyjnego palucha koślawego,

•    nowoczesne metody leczenia zespoleń złamań kości pozwalające na leczenie bez unieruchomienia w gipsie.

 


3.    Oddział Kardiologiczny z OIOK i Ośrodkiem Wszczepiania Rozruszników i Elektroterapii / Oddział Chorób Wewnętrznych :
•    diagnostyki  chorób  serca i krążenia wykonując  badania:  EKG, Echo  serca,  próby wysiłkowe,
•    badania 24 – godzinnego  monitorowania EKG metodą  Holtera oraz 24 – godzinnego  monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM),
•    wszczepiania stymulatorów serca jedno- i dwujamowych,
•    diagnostyki chorób układu pokarmowego wykonując badania USG, gastroskopowe i kolonoskopowe,
•    diagnostyki chorób układu oddechowego wykonując badania spirometryczne i diagnostykę alergologiczną,
•    leczenia chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy,
•    promocji profilaktyki schorzeń kardiologicznych, cukrzycy, otyłości.

 


4.    Oddział  Neurologiczny:
•    diagnostyka i leczenie schorzeń naczyniowych OUN – udary mózgu, przemijające zaburzenia krążenia mózgowego itp.,
•    diagnostyka i leczenie zespołów  bólowych i korzeniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowo – dyskopatycznej kręgosłupa,
•    diagnostyka  i  leczenie  padaczek
•    diagnostyka  i  leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu  nerwowego (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne),
•    diagnostyka i leczenie chorób nerwów obwodowych,
•    diagnostyka i leczenie chorób mięśni oraz złącza nerwowo – mięśniowego,
•    diagnostyka i leczenie bólów głowy
•    diagnostyka guzów mózgu,
•    diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych.

 


5.    Oddział  Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą:

   5.1  W zakresie chirurgii dla dorosłych wykonuje zabiegi operacyjne w zakresie:
•    jamy  brzusznej ( operacje żołądka, jelita  grubego, pęcherzyka  żółciowego,  dróg żółciowych, ostre  choroby jamy brzusznej z uwzględnieniem chorób onkologicznych),
•    operacje  przepuklin z użyciem  materiałów sztucznych ( siatki  prolenowe),
•    operacje tarczycy i przytarczyc,
•    operacje żylaków  kończyn  dolnych ( operacje  endoskopowe podpowięziowego przecięcia perforatorów – ESPD,  kriostriping),
•    operacje  wytworzenia dostępów  naczyniowych  do  dializ,
•    operacje  w  zakresie  chorób  odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki,  szczeliny),
•    dermatochirurgia,
•    leczenie ran przewlekłych ( owrzodzenie kończyn  dolnych, stopa  cukrzycowa, odleżyny) przy zastosowaniu nowoczesnych metod i opatrunków ( V.A.C. kompresoterapia, chirurgia ran  przewlekłych).

 

Do  dyspozycji Oddziału jest nowoczesny sprzęt laparoskopowy i elektrochirurgiczny umożliwiający:
•    laparoskopowe  operacje pęcherzyka  żółciowego,
•    wyrostka robaczkowego,
•    przepuklin pachwinowych i rozworu przełykowego  przepony,
•    diagnostykę i leczenie ostrych i urazowych stanów w jamie brzusznej

 

 

   5.2    W zakresie  Chirurgii  Dziecięcej zajmuje się leczeniem:
•    wad  wrodzonych i nabytych układu  kostno – stawowego i innych  układów,
•    chorób  zapalnych  wieku dziecięcego – diagnostyka  i leczenie  chirurgiczne,
•    leczeniem  następstw urazów układu  kostno stawowego i  tkanek miękkich,
•    leczeniem  oparzeń.

 


6.     Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Noworodkowy:
   6.1 Oddział Ginekologiczny zajmuje się leczeniem:
•    nietrzymania  moczu,
- operacja podwieszenia cewki moczowej na taśmie – TOT,
- operacja podwieszenia pęcherza moczowego na siatce,
•    obniżenia i  wypadania narządów  rodnych,
- podwieszenie przedniej ściany pochwy przy pomocy siatki – DTOT,
- operacja IVS prosterior (podwieszenie macicy i pochwy do więzadeł krzyżowo – kulszowych),
- operacja SSLF ( podwieszenie pochwy do więzadła krzyżowo- kulszowego) przy wypadaniu pochwy  (po operacji całkowitego  usunięcia  macicy),
- operacja plastyczna pochwy i krocza,
•    niepłodności,
- diagnostyka  hormonalna,
- ocena drożności jajowodów ,
- HSG,
- laparoskopowa chromotubacja,
•    diagnozowaniem  narządu  rodnego. 

Oddział  wykonuje  zabiegi ginekologiczne w pełnym  zakresie metodą klasyczną, laparoskopową i histeroskopową, w szczególności:
•    laparoskopowa operacja guzów przydatków i mięśniaków macicy,
•    usunięcie  macicy drogą brzuszną i pochwową,
•    laparoskopowe  usunięcie  macicy oraz usunięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej,
•    diagnostyka  guzów miednicy małej ( USG, Doppler, TK).

 

   6.2 Oddział Położniczy   przyjmuje  porody  od  34  tygodnia ciąży. Od 01.01.2010 jest możliwość znieczulenia ciągłego zewnątrzoponowego do porodu.


   6.3 Oddział Noworodkowy I-go stopnia opieki zdrowotnej w systemie matka razem z dzieckiem zapewnia opiekę zdrowotną nad noworodkiem.

Odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny oraz nowoczesny sprzęt  medyczny umożliwia prowadzenie:
•    resuscytacji noworodka na sali porodowej,
•    przewidywanie, diagnostykę  i ewentualne leczenie noworodków zagrożonych i chorych,
•    obserwację, leczenie noworodków chorych oraz ich kwalifikację i transport  do oddziałów o wyższym stopniu referencyjności.

 


7.     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje zadania lecznicze w zakresie:
•    wykonywania  znieczuleń ogólnych i/lub  przewodowych  do  zabiegów  operacyjnych, również w celach  diagnostycznych (kolonoskopia,  badanie  RTG, TK) dorosłych  i  dzieci,
•    leczenia i podtrzymywania funkcji  życiowych  najciężej  chorych  w  stanach zagrożenia życia,
•    reanimacji, 
•    leczenia  bólu niezależnie od  przyczyny, szczególnie  ostrego bólu pooperacyjnego, bólu porodowego,
•    przygotowania  chorego  do  zabiegu operacyjnego,

•    na życzenie  rodzącej po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem oddziału, istnieje możliwość  bezpłatnego znieczulenia porodu,
•    konsultacji  specjalistycznych  i  pomoc  w  leczeniu ciężko  chorych  pacjentów w pozostałych szpitalnych oddziałach.

 


8.    Wojewódzki  Ośrodek  Rehabilitacji  Kardiologicznej wykonuje świadczenia, w warunkach stacjonarnych, pacjentom z wysokim poziomem  ryzyka lub powikłanym  przebiegiem leczenia po:
•    ostrych  zespołach  wieńcowych (stany  wczesne) – do 4  tygodni  (w przypadku powikłań) do 6 tygodni po zdarzeniu),
•    zabiegach  kardiochirurgicznych – do  6  tygodni ( w przypadku powikłań do 8 tygodni  od zabiegu),
•    innych  schorzeniach układu  krążenia ze  wskazaniem do  rehabilitacji kardiologicznej w warunkach  stacjonarnych – do  4  tygodni ( w przypadku  powikłań do  6  tygodni po zdarzeniu lub po zaostrzeniu niewydolności serca).
W  oddziale  tym odbywa się II  etap  rehabilitacji, której  program  obejmuje:
•    rehabilitację fizyczną,
•    rehabilitację psychiczną,
•    edukację zdrowia.
Szpital  zatrudnia psychologa klinicznego świadczącego usługi pacjentom WORK oraz pacjentom z innych 
oddziałów i ich rodzinom.

 


II. Pracownie diagnostyczne udzielają  świadczeń medycznych  w zakresie:


1. Pracownia  ultrasonografii:
•    usg j. brzusznej,
•    usg nerek,
•    usg gruczołu  krokowego,
•    usg tarczycy,
•    usg jam opłucnowych,
•    usg ślinianek,
•    usg sutków,

•    usg s.vag,
•    echo serca (dzieci i dorośli),
•    usg powierzchowne,
•    badanie dopplerowskie żył i tętnic kończyn dolnych.

 

2. Pracownia  Diagnostyki  Kardiologicznej:
•    EKG  spoczynkowe,
•    EKG  wysiłkowe,
•    Holter  EKG,
•    Holter RR.


3. Pracownia  Badań  Czynnościowych Układu Oddechowego i Diagnostyki Alergologicznej:
•    Spirometria,
•    Spirometria z testem odwracalności obturacji,
•    Próba nieswoistej prowokacji oskrzeli wysiłkiem,
•    Próba nieswoistej prowokacji oskrzeli metacholiną,
•    Pomiary   PIF,  PEF,
•    Nebulizacje,
•    Testy alergologiczne, panele podstawowe i rozszerzone,
•    Testy  płatkowe naskórkowe  podstawowe i dodatkowe,
•    Jontoforeza  pilokarpinowa.


4. Pracownia  Badań  Endoskopowych:
•    Gastroskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego (mikroskopowego) oraz testy urazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori). Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wykonuje się również endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego
(krwawienie z żylaków przełyku, z wrzodów żołądka i dwunastnicy).
•    Kolonoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, lokalizacja zmian (uchyłki, stany zapalne, polipy, guzy, zwężenia). W czasie zabiegu może być wykonana endoskopowa polipektomia.
Badanie kolonoskopowe  obejmuje badanie całego odcinka jelita grubego.
•    Rektoskopie – z pobraniem  materiału do  badania histopatologicznego. Jest to badanie końcowego odcinka przewodu pokarmowego.


5. Pracownia RTG:
•    Zdjęcia rtg układu kostno – stawowego,
•    Badania kontrastowe układu pokarmowego,
•    Badania kontrastowe układu moczowego,
•    Badanie drożności  jajowodów,
•    Badania rtg  noworodków,
•    Badania rtg  zębów.

 

6. Pracowania Tomografii Komputerowej

•    TK głowy, szyi ( bez i z kontrastem)
•    TK kręgosłupa ( bez i z kontrastem)
•    TK układu kostno – stawowego, ( bez i z kontrastem)
•    TK jamy brzusznej( bez i z kontrastem)
•    TK klatki piersiowej( bez i z kontrastem)
•    TK miednicy ( bez i z kontrastem)
•    TK angio głowy, TT. szyjnych( bez i z kontrastem)

 

7. Pracownia diagnostyki neurologicznej wykonuje badania:
•    Jendostronny Zespół Cieśni Nadgarstka
•    Badanie EEG, EEG – Video, EMG
•    Polineuropatia
•    Uszkodzenie nerwu twarzowego
•    Próba miasteniczna
•    Splot ramienny

 


8. Dział Rehabilitacji świadczy usługi w zakresie:
•    Fizykoterapia:
-      Elektroterapia: diadynamik, jonoforeza, prądy interferencyjne, tonoliza, stymulacja, galwanizacja, prądy Traberta, prądy Kotza, tens,
-      Światłolecznictwo: laser  skaner, solux, lampa kwarcowa,
-      Ultradźwięki, jonoforeza,
-      Magnetronik, DKF, tera puls,
-      Krioterapia,
-      Fango,
-      Wodolecznictwo: masaż wirowy, KKG, KKD podudzi i stóp.
•    Kinezyterapia  ( zakres ćwiczeń usprawniających obejmuje schorzenia: ortopedyczne, neurologiczne,  internistyczne, pediatryczne, reumatologiczne, chirurgiczne)
•    Rehabilitacja Kardiologiczna - obejmuje pacjentów  Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.


9. Laboratorium Medyczne:
   9.1 Pracownia analityki medycznej wykonuje badania z zakresu:
•    Hematologii (OB., morfologia krwi + rozmaz, retykulocyty, oporność osomatyczna krwinek czerwonych),
•    Koaguologii (wskaźnik  protrombionowy, INR, czas kefalinowo – kaolinowy, fibrynogen, D-dimer),
•    Analityki  Ogólnej (badanie moczu, kału – ogólne, jaja pasożytów, lamblie, krew utajona, płynów z jam ciała, płynu mózgowo – rdzeniowego),
•    Chemii Klinicznej (enzymy, białka, testy narkotykowe, badanie na zawartość alkoholu we krwi, serodiagnostyka przesiewowa  kiły, gospodarka węglowodanowa, gospodarka  tłuszczowa, produkty  przemiany  materii przy upośledzeniu funkcji nerek i wątroby, gospodarka wodno – elektrolitowa, gospodarka kwasowo – zasadowa, metabolizm kości),
•    Immunochemii (hormony tarczycy, markery nowotworowe – Ca125, TPSA, markery zawału mięśnia  sercowego TnT i CKMB, IgE całkowite, β-HCG, antygen HBs, Borelioza IgG  i IgM – Test Elisa i western blot),
Pracownia Serologii Grup Krwi – określanie grup krwi w układzie ABO i Rh – krew karta, przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych, badania w kierunku konfliktu serologicznego w chhn, badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny, próby zgodności  serologicznej przed przetoczeniem krwi.

 

   9.2 Pracownia Serologii Grup Krwi – określanie grup krwi w układzie ABO i Rh – krew karta, przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych, badania w kierunku konfliktu serologicznego w chhn, badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny, próby zgodności  serologicznej przed przetoczeniem krwi.

 

   9.3 Pracownia Bakteriologii:
•    posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych, lekowrażliwość,
•    hodowla drobnoustrojów beztlenowych z identyfikacją do gatunku i lekowrażliwość,
•    hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych z identyfikacją do gatunku i oznaczenie wrażliwości,
•    identyfikacja bakterii izolowanych z zakażeń przewodu pokarmowego (Salmonella, Shigella, patogenne E.coli – większości do gatunku, lekowrażliwość,
•    identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowych i dwoinek rzeżączki, lek wrażliwość,
•    identyfikacja i lekowrażliwość enterokoków, Gram – ujemnych pałeczek hemofilnych, pneumokoków, szczepów o fenotypie MLSβ+,
•    kontrola sporo – testów,
•    badanie preparatów w kierunku Trichomonas vaginalis, określenie stopnia czystości pochwy.

 

10. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ambulatorium POZ – świadczenia udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacjach które nie są stanem nagłym zagrażającym zdrowiu lub życiu codziennie od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego; w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach personel może zdecydować o udzieleniu świadczenia w miejscu popytu pacjenta.

 

 

 

Biskupiec, dnia 24 marca 2014 roku
sporządził: Grażyna Pepłowska

 

                                                                                                                 zatwierdził:
                                                                                                       Dyrektor Marek Pietras