BIP

Regulamin porządkowy

Regulamin porządkowy dotyczący praw i obowiązków pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu


 §1

Regulamin porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.


 §2

Postanowienia ogólne:

Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie następujące przepisy :

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 2. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 3. ustawa z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 4. ustawa z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

 5. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

 6. statut i regulamin organizacyjny, obowiązujące w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.


 §3

Każdy pacjent przyjęty w oddział szpitalny zostaje indywidualnie zapoznany z regulaminem porządkowym oraz topografią oddziału.


§4

Pacjentowi przysługuje prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej możliwych do wykonania w Szpitalu lub zakładach zdrowotnych, z którymi Szpital współpracuje w zakresie postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego,

 2. udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom funkcyjnym i sanitarnym i przy zastosowaniu urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo,

 3. zapewnienia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz wyżywienia, odpowiednio do wdrożonego procesu leczenia i do stanu zdrowia,

 4. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

 5. wyrażania zgody, lub odmowy takiej zgody, na zaproponowany sposób leczenia, wykonania badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych,

 6. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie zdrowia,

 7. udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

 8. zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz innych, powierzonych personelowi medycznemu informacji o swojej osobie,

 9. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

 10. wnioskowania do lekarza leczącego o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,

 11. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych oraz życzliwego i kulturalnego traktowania,

 12. umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,

 13. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną. Uprawnienie to jednak może być ograniczone z uzasadnionych względów sanitarno- epidemiologicznych i porządkowych,

 14. poszanowania swoich przekonań oraz uzyskania opieki duszpasterskiej,

 15. uzyskania świadczeń niemedycznych, które są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu pacjenta w Szpitalu i które nie naruszają ustalonego porządku,

 16. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,

 17. zgłaszania skarg i zażaleń koordynatorowi oddziału lub Dyrektorowi Szpitala oraz dochodzenia swoich praw.

 

§5

Obowiązkiem pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym jest przestrzeganie regulaminu porządkowego Szpitala a przede wszystkim:
1. przestrzeganie indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki, położnej w zakresie stosowanej diagnostyki, terapii i pielęgnacji, współpraca z personelem Szpitala,

2. w czasie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania zabiegów przebywanie w sali chorych lub na terenie oddziału,

3. przestrzeganie zaleceń dotyczących sposobu leczenia i diety,

4. zakaz przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych,
5. stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

6. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°°,
7. szanowanie mienia Szpitala a szczególnie zakaz manipulowania aparaturą medyczną,

8. zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,

9. zakaz przywłaszczania sobie cudzego mienia,

10.dbanie aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym oraz unikać zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

11.odnosić się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,

12. zakaz przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych bez obecności personelu,

13. korzystanie z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu oddziału - zakaz używania grzałek i innych urządzeń grzewczych.


§6

Pacjenci przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:

 1. bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki/położnej oddziału)

 2. kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin,

 3. porady psychologa,

 4. biblioteki szpitalnej (godziny otwarcia podane na tablicach informacyjnych),

 5. kawiarni z prasą codzienną,

 6. automatów telefonicznych znajdujących się na terenie Szpitala, internetu,

 7. własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop ( korzystanie jest bezpłatne),

 8. zakładu fryzjerskiego,

 9. parku rekreacyjnego.


§7

W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonych przez Szpital.


 §8

Pacjent zgłaszający się na leczenie do Szpitala winien:
1. poddać się badaniu przez lekarza tego oddziału, na który jest kierowany,
2. posiadać dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty) , karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, aktualne wyniki badań.
3. można również mieć swoją piżamę, poduszkę, kapcie, ręczniki, bieliznę osobistą, kosmetyki i/lub środki pielęgnacyjne i higieniczne, ulubiony przedmiot (np. zabawkę w przypadku hospitalizacji dziecka).


§9

Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego może oddać do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem ubranie i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Za przedmioty i pieniądze nieprzekazane do depozytu Szpital nie odpowiada.


§10

Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz każdorazowo wyrazić zgodę, lub odmówić wyrażenia takiej zgody, na zaproponowany sposób leczenia, wykonania badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych.


§11

1. Po przyjęciu do oddziału pacjent ustala z lekarzem prowadzącym indywidualny plan opieki a następnie przestrzega zleconego, postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia.
2. Pacjent ma prawo wyrażania zgody, albo odmowy, na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo może zastrzec sobie metody leczenia i diagnostyki stwarzające podwyższone ryzyko.
3. Przepis ust.2 nie dotyczy świadczeń zdrowotnych, których udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy.


§12

Z chwilą przyjęcia do oddziału pacjent powinien powiadomić lekarza o posiadanych ze sobą lekach. Ewentualne ich stosowanie w czasie hospitalizacji musi być bezwzględnie uzgodnione z lekarzem prowadzącym.§13

1. Posiłki wydawane są i spożywane w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych a w razie ich braku w salach chorych.
2. Posiłki wydawane są w określonych godzinach:

   1) śniadanie godz. 7:00-8:00

   2) obiad godz. 12:00 -13:00

   3) kolacja godz. 17:00 -18:00
3. Ciężko chorych pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie przyjmować posiłków karmi personel medyczny Szpitala ( pielęgniarka, położna lub opiekun medyczny).

4. Pacjent nie może bez uzgodnienia z leczącym go lekarzem konsumować napojów oraz artykułów spożywczych poza tymi, które podaje Szpital.


§14

1. Pacjent powinien, w miarę swoich możliwości, przestrzegać zasad higieny osobistej.
2. Czynności pielęgnacyjne i toaletę przy obłożnie chorych wykonuje personel medyczny Szpitala ( pielęgniarka, położna lub opiekun medyczny).
3. Szpital w miarę możliwości zabezpiecza środki do higieny osobistej.


§15

 1. Szpital umożliwia codzienne odwiedzanie pacjentów między godziną 07.00 a 22.00.

 2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach ( informacja w danym oddziale) w sposób nie zaburzający pracy oddziału.

 3. W szczególnych przypadkach, za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurującego, odwiedziny te mogą odbywać się również w godzinach nocnych.

 4. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

 5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora/koordynatora lub Dyrektora Szpitala.

 6. Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko do 8 miesiącaycia przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny.

 7. Ordynator/koordynator może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.

 8. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się po uzgodnieniu z lekarzem / pielęgniarką dyżurną w zakresie:

 1. Karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków

 2. Utrzymania higieny ciała, zmiany pampersa

 3. Zmiany bielizny osobistej/ pościelowej

 4. Wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa
§16

Pacjent przyjęty do Szpitala nie może, bez uzyskania zgody koordynatora opuszczać terenu Szpitala.


§17

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Szpitala zawarte są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.szpital-biskupiec.pl.


§18

1. Wypisanie z oddziału szpitalnego następuje:

  1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia,

  2. na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

  3. gdy osoba przebywająca w Szpitalu w sposób rażący narusza Regulamin, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

 1. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne „Oświadczenie o opuszczeniu oddziału szpitalnego na własne żądanie”. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.

 2. Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby i wyniki badań oraz zlecenia, do dalszego postępowania i trybu życia.

 3. Ubranie oddane do depozytu, pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent otrzymuje po przedłożeniu kwitu depozytowego.


§19

Osoba która nie przestrzega Regulaminu bądź narusza go w sposób rażący może zostać wypisana ze szpitala lub mogą wobec niej być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.Biskupiec, dnia 30.10.2014 roku