BIP

Regulamin Odwiedzin

REGULAMIN ODWIEDZIN

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach w sposób nie zaburzający pracy oddziału.

 2. Informacje o zalecanych godzinach odwiedzin znajdują się w każdym oddziale w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej oddziału.

 3. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 4. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności, ciszy i spokoju jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.

 5. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać pacjentów chodzących za wiedzą i zgodą lekarza / pielęgniarki poza salą chorych – w hollu, kawiarni.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej, która będzie kontrolować ich zachowanie.

 7. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia (szczególnie w przypadku, gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub stan jego określany jest jako ciężki).

 8. Nie wskazane jest, aby w odwiedzinach uczestniczyły dzieci poniżej 1 roku życia.

 9. W oddziałach dziecięcych rodzice/ opiekunowie każdorazowo zgłaszają odwiedziny pielęgniarce dyżurnej. Za jej zgodą mogą wyjść z dzieckiem poza oddział.

 10. Osoby odwiedzające/ rodzice mogą przebywać tylko w sali pacjenta odwiedzanego / swojego dziecka.

 11. Zakazuje się odwiedzin osobom:

 1. pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

 2. wykazujących objawy infekcji wirusowej,

 3. dotkniętych chorobą zakaźną

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 1. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,

 2. poszanowania mienia Szpitala,

 3. odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych,

 4. nie zakłócania spokoju (głośne rozmowy, muzyka, kłótnie) innym chorym

 5. nie przeszkadzania oraz zakłócania pracy personelu,

 6. zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,

 7. pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,

 8. dokładnego oczyszczenia obuwia,

 9. włożenia odzieży ochronnej, jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,

 10. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00. 1. W Szpitalu obowiązuje zakaz:

 1. odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych,

 2. przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza,

 3. przynoszenia i podawania chorym napojów i artykułów spożywczych, bez zgody i wiedzy personelu medycznego,

 4. siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,

 5. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,

 6. uprawiania gier hazardowych,

 7. zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

 8. przywłaszczania sobie cudzego mienia,

 9. przebywania w innych salach niż u pacjenta odwiedzanego, pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,

 10. manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,

 11. posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej

 12. nagrywania i wykonywania zdjęć innym pacjentom oraz w pomieszczeniach szpitalnych .

 13. wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala.

 1. W oddziałach intensywnego nadzoru istnieje możliwość odwiedzin za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurnego. Obowiązuje odzież ochronna.

 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno - epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora/koordynatora lub Dyrektora. Stosowne ogłoszenie będzie wówczas wywieszone przy wejściu do oddziału.

 3. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom odwiedzającym, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub zaleceń personelu medycznego. Osoby te mogą zostać wydalone z oddziału również przez pracowników ochrony. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.

 


Dyrektor Szpitala
Biskupiec, dnia 17.08.2017 rok