BIP

Regulamin Odwiedzin

REGULAMIN ODWIEDZIN

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach, w sposób nie zaburzający pracy oddziału.

2. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu porządkowego dotyczącego praw i obowiązków pacjentów przebywających w Szpitalu.

4. Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny. 

5. Ordynator/koordynator może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.

6. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się po uzgodnieniu z lekarzem / pielęgniarką dyżurną w zakresie:

a) Karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków

b) Utrzymania higieny ciała

c) Zmiany bielizny osobistej/ pościelowej

d) Wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa

7. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności, jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.

8. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1 roku życia.

9. Dzieci do lat 10 mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą, za zgodą ordynatora/koordynatora lub lekarza dyżurnego.

10. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać jedynie pacjentów chodzących za zgodą lekarza / pielęgniarki poza salą chorych – w hallu, kawiarni.

11.  W oddziałach dziecięcych osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę pielęgniarce dyżurnej.  Za jej zgodą może wyjść z dzieckiem poza oddział.

12. Zakazuje się odwiedzin osobom:

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) wykazujących objawy infekcji wirusowej

c) dotkniętych chorobą zakaźną

d) z widocznymi zmianami skórnymi

13. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

a) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,

b) poszanowania mienia Szpitala,

c) odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych, nie zakłócania ich spokoju oraz pracy personelu,

d) zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,

e) pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,

f) dokładnego oczyszczenia obuwia

g) włożenia odzieży ochronnej,  jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,

h) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00.

14.  W Szpitalu obowiązuje zakaz:

a) odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych,

b) przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza,

c) przynoszenia i podawania chorym napojów i artykułów spożywczych, bez zgody i wiedzy personelu medycznego,

d) siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,

e) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,

f) uprawiania gier hazardowych,

g) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne

h) przywłaszczania sobie cudzego mienia,

i) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,

j) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,

k) posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.

15. W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych obowiązuje zakaz odwiedzin. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurnego. Obowiązuje odzież ochronna.

16.  W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora/koordynatora lub Dyrektora.

17. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub wskazówek personelu medycznego, mogą zostać wydalone z oddziału przez pracowników ochrony oraz pozbawione możliwości odwiedzin pacjentów.

 

 

 

Biskupiec, dnia 10.01.2014r