szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Regulamin porządkowy

Regulamin porządkowy dotyczący praw i obowiązków pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

 §1

 1. Każdy pacjent przyjęty w oddział jest zapoznawany z regulaminem porządkowym dotyczącym jego praw i obowiązków oraz z topografią oddziału.

 2. Regulamin jest dostępny w każdym oddziale w formie pisemnej, na tablicy informacyjnej (korytarz I p.- obok kawiarni) oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital-biskupiec.pl

 

§2

Pacjentowi przysługuje prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

 2. udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością przez osoby wykonujące zawód medyczny, w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

 3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgodę wyraża się w formie pisemnej,

 4. uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami,

 5. wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt.4 innym osobom,

 6. informacji o prawach pacjenta,

 7. zapewnienia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz wyżywienia odpowiednio do wdrożonego procesu leczenia i stanu zdrowia,

 8. zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego,

 9. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

 10. zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz innych, powierzonych personelowi medycznemu o nim informacji,

 11. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

 12. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz życzliwego i kulturalnego traktowania,

 13. umierania w spokoju i godności,

 14. do leczenia bólu,

 15. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub odmowy kontaktu z osobami,

 16. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną- uprawnienie to jednak może być ograniczone z uzasadnionych względów sanitarno- epidemiologicznych i porządkowych,

 17. obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

 18. poszanowania swoich przekonań oraz opieki duszpasterskiej,

 19. uzyskania świadczeń niemedycznych, które są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu pacjenta w Szpitalu i które nie naruszają ustalonego porządku,

 20. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,

 21. zgłaszania skarg i zażaleń koordynatorowi oddziału lub Dyrektorowi Szpitala oraz dochodzenia swoich praw.

 

 §3

 1. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną jest w stałym kontakcie z personelem, informuje o pojawiających się problemach, wykonanych czynnościach oraz o istotnych wydarzeniach.

 2. Szpital umożliwia osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną możliwość korzystania z WC, łazienki.

 3. Szpital umożliwia osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem możliwość korzystania z noclegu.Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzica nie jest równoznaczne z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego na dziecko.

 4. W szczególnych przypadkach ciężkich stanów chorobowych u dorosłych istnieje możliwość korzystania z noclegu za zgodą koordynatora oddziału.

 5. Pacjent/ rodzic/ opiekun ponosi koszty realizacji praw wynikających z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Informacja o wysokości opłaty określona jest Zarządzeniem Dyrektora Szpitala i dostępna w każdym oddziale.

 6. Matka karmiąca piersią dziecko do 8 m-ca życia nie ponosi kosztów opieki nad dzieckiem związanych z noclegiem.

 

§4

Obowiązkiem pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym jest przestrzeganie regulaminu porządkowego Szpitala a przede wszystkim:

 1. stosowanie się do wewnętrznego harmonogramu funkcjonowania oddziału,

 2. przebywanie w sali chorych lub na terenie oddziału w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie wykonywania zabiegów,

 3. przestrzegania zaleceń dotyczących sposobu leczenia i diety,

 4. odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,

 5. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°°,

 6. dbania, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,

 7. stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

 8. korzystanie z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu oddziału - zakaz używania grzałek i innych urządzeń grzewczych,

 9. zakaz przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych,

 10. zakaz palenia tytoniu,

 11. szanowanie mienia Szpitala a szczególnie zakaz manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami,

 12. zakaz przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych bez obecności personelu,

 13. zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej

 14. zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania

 

§5

Pacjent zgłaszający się na leczenie do Szpitala winien:
1. poddać się badaniu przez lekarza tego oddziału, na który jest kierowany,
2. posiadać dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty ), karty informacyjne z poprzednich pobytów, aktualne wyniki badań, wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
3. zezwala się na posiadanie rzeczy osobistych jak: piżama, poduszka, kapcie, ręczniki, bielizna osobista, kosmetyki i/lub środki pielęgnacyjne i higieniczne, ulubiony przedmiot ( np. zabawkę w przypadku hospitalizacji dziecka).

 

§6

Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego może oddać do szatni dla pacjentów za pokwitowaniem ubranie i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Za przedmioty i pieniądze nieprzekazane do depozytu Szpital nie odpowiada.
 

§7

Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz każdorazowo wyrazić zgodę, lub odmówić wyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, zabieg operacyjny, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych.

 

§8

Po przyjęciu do oddziału pacjent ustala z lekarzem prowadzącym indywidualny plan opieki a następnie przestrzega zleconego, postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia.

 

§9

Z chwilą przyjęcia do oddziału pacjent powinien przedstawić lekarzowi Listę aktualnie przyjmowanych leków oraz pokazać jakie leki posiada ze sobą. Ewentualne ich przyjmowanie przez samego pacjenta musi być bezwzględnie uzgodnione z lekarzem prowadzącym leczenie. Niedopuszczalne jest, aby pacjent zażywał leki samodzielnie bez wiedzy lekarza/pielęgniarki. Wszystkie leki własne pacjenta powinny być przekazane do dyżurki pielęgniarskiej.

 

§10

1. Ciężko chorym pacjentom, posiłki podaje personel medyczny Szpitala ( pielęgniarka, położna, opiekun medyczny) lub opiekun/osoba bliska pod nadzorem personelu.

2. Czynności pielęgnacyjne i toaletę przy obłożnie chorych wykonuje personel medyczny Szpitala (pielęgniarka, położna, opiekun medyczny) lub osoby bliskie pod nadzorem personelu.

 

§11

Każdy pacjent powinien w miarę swoich możliwości przestrzegać zasad higieny osobistej oraz posiadać niezbędne przybory toaletowe np. maszynka do golenia, mydło, szampon, balsam do ciała, ręcznik, piżama.

§12

Pacjent przyjęty do Szpitala nie może samowolnie, bez uzyskania zgody koordynatora opuszczać terenu Szpitala.

§13

 

Chorzy przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:

 1. opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki/położnej oddziału)

 2. kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin,

 3. porady psychologa, wsparcia Zespołu Etycznego

 4. własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop ( korzystanie jest bezpłatne),

 5. biblioteki,

 6. bufetu gastronomicznego z prasą codzienną,

 7. zakładu fryzjerskiego,

 

§14

 

Wypis pacjenta ze Szpitala następuje:

1) gdy stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,

2) na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,

3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia.

 

§15

 

Pieniądze i przedmioty wartościowe oddane do depozytu pacjent otrzymuje po przedłożeniu kwitu depozytowego. Jeżeli stan ogólny pacjenta nie pozwala na jego odebranie to depozyt przekazywany jest rodzinie pacjenta, osobie upoważnionej lub osobie uprawnionej do dysponowania ruchomościami pacjenta/prawni spadkobiercy – po okazaniu pisemnego upoważnienia od pacjenta, kwitu depozytowego i dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Osoba upoważniona potwierdza odbiór rzeczy wartościowych własnoręcznym podpisem na karcie depozytowej (w kasie szpitala lub Izbie Przyjęć).

 

§16

 

W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonych przez Szpital.

 

 

 

§17

1. Posiłki wydawane są i spożywane w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych lub w salach chorych.
2. Posiłki wydawane są w określonych godzinach:

 • śniadanie godz. 7:00-8:00

 • obiad godz. 12:00 -13:00

 • kolacja godz. 17:00 -18:00

3. Pacjent nie powinien bez uzgodnienia z leczącym go lekarzem konsumować napojów oraz artykułów spożywczych poza tymi, które podaje Szpital.

§18

 1. Szpital umożliwia codzienne odwiedzanie pacjentów.

 2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach ( informacja w danym oddziale) w sposób nie zaburzający pracy oddziału.

 3. W szczególnych przypadkach, za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurującego, odwiedziny te mogą odbywać się również w godzinach nocnych.

 4. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

 5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora / koordynatora lub Dyrektora Szpitala.

 6. Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko do 8 miesiąca życia przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny.

 7. Ordynator/koordynator może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.

 8. Koordynator oddziału lub lekarz dyżurny po porozumieniu z koordynatorem może wyrazić zgodę na całodobowe uczestniczenie rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem.

 9. Rodzina lub opiekunowie pacjenta mogą uzyskać zgodę na całodobowe uczestniczenie 
  w opiece nad pacjentem przede wszystkim gdy :
  a)    jest on w stanie terminalnym,
  b)    jest nim dziecko,
  c)    jest nim dziecko wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych,
  d)    jest nim pacjent po zabiegu operacyjnym,
  e)    jest nim pacjent pobudzony.

 10. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się  w zakresie:
  a) karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,

 1. utrzymania higieny ciała,

 2. zmianie bielizny osobistej/ pościelowej,

 3. wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa,

 4. zmiany pozycji ułożenia ciała

 5. pomocy przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu

 6. pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych

 • podanie kaczki, basenu

 • zaprowadzenie do toalety

 

 

§19

Pacjent przyjęty do Szpitala nie może, bez uzyskania zgody koordynatora opuszczać terenu Szpitala.

§20

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Szpitala zawarte są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.szpital-biskupiec.pl.

§21

1. Wypisanie z oddziału szpitalnego następuje:

   1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia,

   2. na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

   3. gdy osoba przebywająca w Szpitalu w sposób rażący narusza Regulamin, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

 1. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne „Oświadczenie o opuszczeniu oddziału szpitalnego na własne żądanie”. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.

 2. Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby i wyniki badań oraz zlecenia, do dalszego postępowania, leczenia i trybu życia.

 3. Ubranie oddane do depozytu, pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent otrzymuje po przedłożeniu kwitu depozytowego.

§22

Osoba która nie przestrzega Regulaminu bądź narusza go w sposób rażący może zostać wypisana ze szpitala lub mogą wobec niej być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

 

 

 

 

Biskupiec, dnia 17.08.2017 roku