BIP

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w NSOZ przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA KONKURS OFERT-na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i świątecznej opieka zdrowotna w POZOferty należy składać do dnia 16.03.2018r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018r. do godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Biskupiec, dnia 06.03.2018.