BIP
2017-03-15 14:38:07

ogłoszenie konkuru ofert na świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej w Pracowni Bakteriologii


Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8


Na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217 z Późn zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych:


w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej

w Pracowni Bakteriologii

w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.


Oferty należy składać do dnia 22.03.2017r. do godz. 9.00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017 ro godz. 9.30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. Nr 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.

.Biskupiec, dnia 15.03.2017r.