BIP
2016-05-02 11:20:27

Ogłoszenie konkursu ofert ratownik-kierowca

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcuw zakresie
ratownictwa medycznego, polegających na wykonywaniu:
usług ratownika medycznego - kierowcy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego ( P i S) i transportu sanitarnego

Oferty należy składać do dnia 12.05.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016r.  o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Istnieje możliwość otrzymania specyfikacji w wersji elektronicznej. Zainteresowani tym, muszą wniosek o szczegółowe warunki w wersji elektronicznej.
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń.
O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci w formie pisemnej.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Wszelkich informacji, w dni robocze, w godz. 8:00 – 14:00 udziela  Agnieszka Weraksa: tel: 89/715 62 88 lub 669-152-677  e-mail: a_weraksa@tlen.pl

Biskupiec, dnia  02.05.2016r.