BIP
2016-05-13 13:47:25

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wew

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych i kardiologii – usługi lekarskie

 w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji KardiologicznejOferty należy składać do dnia 23.05.2016r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2016r.  o godz. 930w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. nr 1150.

Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: aweraksa@szpital-biskupiec.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

 

 

Biskupiec, dnia  13.05.2016r.