BIP
2017-06-01 13:07:56

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz 1638 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych

 

 Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

                chirurgii ogólnej  stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

Oferty należy składać do dnia 08.06.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2017r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

 

Biskupiec, dnia  01.06.2017r.