BIP
2018-05-07 14:12:01

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika - kierowcę

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie ratownictwa medycznego, polegających na wykonywaniu:

usług ratownika medycznego - kierowcy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego ( P ) i transportu sanitarnego

Oferty należy składać do dnia 14.05.2018r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Istnieje możliwość otrzymania specyfikacji w wersji elektronicznej. Zainteresowani tym, muszą złożyć wniosek o szczegółowe warunki w wersji elektronicznej (w dni robocze w godz.: od 8:00 do14:00

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń.

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci w formie pisemnej.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Wszelkich informacji w dni robocze, w godz. 8:00 – 14:00 udziela Agnieszka Weraksa: tel: 89/715 62 91Biskupiec, dnia 07.05.2018r

aweraksa@szpital-biskupiec.pl