BIP
2018-05-21 13:36:47

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii oraz koordynowanie oddzialem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

- na koordynowanie pracą Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Biskupcu oraz Poradni Preluksacyjnej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 29.05.2018r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2018. do godz. 1300 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w sekretariacie Szpitala oraz w pok. 1150

Istnieje możliwość uzyskania szczegółowych warunków konkursu ofert w wersji elektronicznej.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Weraksa tel 89/ 715 62 91 aweraksa@szpital-biskupiec.plBiskupiec, dnia 21.05.2018r