BIP
2017-10-18 14:15:50

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu ch. ogólnej oraz koordynowanie oddziałem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 1638 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 25.10.2017r. do godz. 8:00w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017r.. do godz. 8:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpital w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 18.10.2017r.