BIP
2017-11-22 12:53:24

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z póżn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych,

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w BiskupcuOGŁASZA KONKURS OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie rehabilitacji kardiologicznej przez lekarza

w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji KardiologicznejOferty należy składać do dnia 29.11.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w 29.11.2017r. do godz. 1100 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie szpitala w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 22.11.2017r