BIP
2016-12-14 13:52:39

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM i koordynowanie blokiem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 618 z póżn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

oraz koordynowanie pracą bloku operacyjnego

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 21.12.2016r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpitalu w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 14.12.2016r