BIP
2016-10-31 12:22:47

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Rok 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,  

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie pielęgniarstwa

w oddziałach szpitalnych w szczególności: w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

Oferty należy składać do dnia 07.11.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r. do godz. 9:30  w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpitalu, w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

 

Biskupiec, dnia  31.10.2016r.