BIP
2016-12-15 13:01:05

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w Oddziele Anestezjologii i intensywnej Terapii oraz pelnienie funkcji pielęgniarki koordynującej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Rok 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie pielęgniarstwa

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz pełnienie funkcji pielęgniarki koordynującej oddziałem

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 22.12.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2016r. do godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpitalu, w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 15.12.2016r.