BIP
2017-04-14 12:48:44

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie pediatrii:

  • w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz

  • polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci tj. w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Neonatologicznym

Oferty należy składać do dnia 24.04.2017. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2017r. o godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpitali w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.


Biskupiec, dnia 14.04.2017r.