BIP
2017-03-14 15:04:47

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii i koordynowanie oddziałem;

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z póżn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

neurologii stacjonarnej i ambulatoryjnej , zabezpieczenie dyżurów stacjonarnych i dyżurów „na wezwanie” pod telefonem

oraz

- na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurologii

w Oddziale Neurologicznym oraz Poradni Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 21.03.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2017r. do godz. 9:30w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w sekretariacie Szpitala oraz w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 14.03.2017r.