BIP
2016-10-14 15:06:48

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie diagostyki laboratoryjnej

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.) ,oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Oferty należy składać do dnia 21.10.2016r., do  godz. 9.00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016r. o godz. 9.30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. Nr 1150
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursów.
Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wyniku na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.


Biskupiec, dnia 14.10.2016r