BIP
2018-06-04 14:45:32

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie oddziałem chorób wewnętrznych i wojewódzkim ośrodkiem rehabilitacji kardiologicznej.

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych oraz kardiologii

  • w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

  • w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

oraz sprawowanie funkcji koordynatora tych oddziałów.

Oferty należy składać do dnia 21.06.2018r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok nr 1150.

Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: aweraksa@szpital-biskupiec.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Weraksa tel 89/ 715 62 91 aweraksa@szpital-biskupiec.pl


Biskupiec, dnia 04.06.2018r