BIP
2016-12-05 10:55:20

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
anestezjologii i intensywnej terapii


Oferty należy składać do dnia 12.12.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016r. o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są Szpitala oraz w pok. 1150
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Agnieszka Weraksa tel 89 715 62 88, aweraksa@szpital-biskupiec.pl


Biskupiec, dnia  05.12.2016r