BIP
2017-11-22 12:54:16

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anest. i intens. terapii przez lekarza - podstawowa ordynacja

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

anestezjologii i intensywnej terapii

w ramach podstawowej ordynacji

Oferty należy składać do dnia 29.11.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017r. o godz. 1230 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są Szpitala oraz w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Agnieszka Weraksa tel 89 715 62 91, aweraksa@szpital-biskupiec.pl

Biskupiec, dnia 22.11.2017r.