BIP
2017-11-22 12:53:56

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anest. i intens. terapii przez lekarza oraz koordynowanie OIOM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U 2016 poz 1638 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii

oraz

koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii- w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 29.11.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017. o godz. 1030 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Biskupiec, dnia 22.11.2017