BIP
2016-03-31 14:06:21

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakreisie pediatrii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 217 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
pediatrii polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci tj. w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Neonatologicznym

Oferty należy składać do dnia 12.04.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2014r. o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Weraksa tel. 89/715 62 88, aweraksa@szpital-biskupiec.pl


Biskupiec, dnia  31.03.2016 r