BIP
2017-01-04 08:29:20

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczeniu dyżurów lekarskich

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu polegających na:

udzielaniu świadczeń w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczeniu dyżurów lekarskichOferty należy składać do dnia 24.01.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2017r. o godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok nr 1150.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania..Biskupiec, dnia 03.01.2017r.