BIP
2018-01-03 13:48:48

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie RTG i TK

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA KONKURS OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG i TK

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 11.01.2018r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2018r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w pok. 1150.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 03.01.2018r