BIP
2016-05-24 14:50:44

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie ortopedii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:
ortopedii i traumatologii  stacjonarnej i ambulatoryjnej polegających na:
- udzielaniu świadczeń w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym
- zabezpieczeniu dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Oferty należy składać do dnia 31.05.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2016r. 0 godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w pok. 1150.
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Agnieszka Weraksa, tel. 89/715 62 88, aweraksa@szpital-biskupiec.pl

Biskupiec, dnia  24.05.2016r.