BIP
2017-12-14 11:23:15

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie OIOM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

anestezjologii i intensywnej terapii

w ramach podstawowej ordynacji i dyżurów lekarskich

Oferty należy składać do dnia 21.12.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r. o godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są Szpitala oraz w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Agnieszka Weraksa tel 89 715 62 91, aweraksa@szpital-biskupiec.pl


Biskupiec, dnia 13.12.2017r.